🎉 Open By-laws turns 10 this year and is now part of Law Library! Read more in our blog post.

Repeal of By-laws Adopted by Former Municipalities

None


Cape Town
South Africa

Repeal of By-laws Adopted by Former Municipalities By-law, 2007

Preamble

To repeal a number of by-laws which were adopted by former municipalities, the areas of which were incorporated in the City of Cape Town.

Repeal of by-laws

The by-laws listed in the Schedule, which were adopted by former municipalities, the areas of which were incorporated in the City of Cape Town, are hereby repealed, insofar as they are applicable in the area of the City of Cape Town.

Schedules

Note 1: none of the repealed by-laws were originally published in xhosaNota: Geeneen van hierdie herroepte verordeninge is oorspronklik in Xhosa publiseer nieNote 2: By-laws marked with * were not published in AfrikaansNota 2: Verordeninge gemerk * is nie in Afrikaans gepubliseer nieBellville Municipality / Bellville MunisipaliteitP.N./P.K.524/1938: Census of natives/Sensus van NaturelleP.K./P.K.498/1941: General series as amended/Algemene Reeks, soos gewysigP.N./P.K.318/1941: By-law relating to light/Verordening insake die beheer van ligP.N./P.K.320/1945: Control, licensing and supervision of omnibuses/Beheer, lisensiering en toesig oor busseP.N./P.K.200/1948: By-law relating to boarding houses, as amended/Verordening insake losieshuise, soos gewysigP.N./P.K.200/1948: By-law relating to the prevention of the spreading of fires, as amended / Verordering insake die voorkoming van brande, soos gewysigP.N./P.K.347/1948: Health by-law/GesondheidsverordeningP.N./P.K.489/1948: By-law relating to stop streets, as amended / Verordening insake stopstrate, soos gewysigP.N./P.K.248/1951: By-law relating to the furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K.248/1951: By-law relating to hawkers and and pedlars/SmousverordeningP.N./P.K.248/1951: By-law relating to bakeries/BakkeryverordeningP.N./P.K.248/1951: By-law relating to barbers and hairdressers/Verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K.248/1951: By-law relating to the keeping of poultry/Verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K.380/1951: By-law relating to vehicles plying for hire, as amended/Huurmotorverordening, soos gewysigPN./P.K. 128/1952: Traffic by-law, as amended/ Verkeersverordening, soos gewysigP.N./P.K.414/1952: By-law relating to the prohibition and restriction of the use of certain motor vehicles/ Verordening insake die verbod en beperking op die gebruik van sekere motorvoertuieP.N./P.K.121/1952: By-law relating to roads and traffic/ Verordening insake paaie en verkeerP.N./P.K.777/1954: Additional by-law relating to restaurants, refreshment or tea-rooms and eating-houses/ Addisionele verordening insake restaurante, teekamers en eethuiseP.N./P.K. 778/1954: By-law relating to restaurants and tea-rooms/ Verordening insake restaurante en teekamersP.N./P.K. 692/1957: By-law relating to premises licensed for the accommodation of natives, as amended/ Verordening insake die lisensiering van persele vir die behuising van naturelle, soos gewysigP.N./P.K.256/1959: By-law relating to advertising signs/ Verordening insake advertensietekensP.N./P.K.428/1961: Additional by-law relating to the keeping, storing or displaying of food intended for sale/ Addisionele verordening insake die aanhou, berging of uitstalling van voedsel wat te koop aangebied wordP.N./P.K.171/1968: Additional building by-law, as amended/ Addisionele bouverordening, soos gewysigP.N./P.K.116/ 1969: By-law relating to smoke control/ Verordening insake rookbeheerP.N./P.K.117/1969: By-law relating to the furnishing of information to the public as amended/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek, soos gewysigP.N./P.K.49/1971: Additional by-law relating to streets/ Addisionele strateverordeningP.N./P.K.991/1971: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 5/1973: By-law relating to dumping and accumulation of waste material/Verordening insake die storting en ophoping van afvalstowweP.N./P.K.973/1973: By-law relating to smoking in bioscopes/ Verordening insake rook in bioskopeP.N./P.K. 132/1974: Noise control by-law/ GeraasbeheerverordeningP.N./P.K. 713/1984: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgeldeP.N.//P.K. 215/1986: By-law to provide for the payment of interest on overdue accounts/Verordening om voorsiening te maak vir die betaling van rente op agterstallige rekeningeP.N./P.K. 1002/1988: By-law relating to the procedure at meetings/ Verordening om die prosedure van vergaderings te reelP.N./P.K. 398/1989: By-law relating to butcheries/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 388/1990: By-law relating to the levying of availability charges for electricity/ Verordening insake die heffing van beskikbaarheidsgelde vir elektrisiteitBrackenfell Municipality/ Brackenfell Munisipaliteit:P.N./P.K. 311/1943: Building by-law for the local area of Brackenfell, as amended/ Bouverordening vir die plaaslike gebied van Brackenfell, soos gewysigP.N./P.K. 371/1956: Sanitary by-law/ SanitasieverordeningP.N./P.K. 372/1956: Additional sanitary by-law for the local area of Brackenfell, as amended/ Addisionele sanitasieverordening vir die plaaslike gebied van Brackenfell, soos gewysigP.N./P.K. 75/1969: By-law relating to conservancy tanks/ Verordening insake opgaartenksP.N./P.K. 558/ 1969: By-law relating to drainage/ DreineringsverordeningP.N./P.K. 499/1970: By-law relating to water supply/ WatervoorsieningsverordeningP.N./P.K.522/1971 :Drainage by-law/ DreineringsverordeningP.N./P.K.418/1972: By-law relating to dumping and accumulation of waste material/ Verordening insake die storting en ophoping van afvalstowweP.N./P.K. 419/1972: By-law relating to the damaging of streets/ Verordening insake die beskadiging van strateP.N./P.K. 504/1972: By-law relating to the fencing of private swimming pools, as amended/ Verordening insake die omheining van private swembaddensP.N./P.K. 622/1972: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 975/1978: By-law relating to the handling of food and food premises/Verordening insake die hantering van voedsel en voedselperseleP.N./P.K. 655/1979: By-law relating to abattoirs/ Verordening insake abattoirsP.N./P.K. 655/1979: By-law relating to sanitation/ SanitasieverordeningP.N./P.K. 154/1983: Fire Brigade By-law/ BrandweerverordeningP.N./P.K. 448/1984: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/ Verordening insake rook op sekere persele en in voertuieP.N./P.K. 405/1987: By-law relating to caretakers, security officers and night watchmen/Verordening insake opsigters, sekuriteitsbeamptes en nagwagteDurbanville Municipality/ Durbanville Munisipaliteit:P.N./P.K. 77/1905: General series, as amended*P.N./P.K.1281/1907: General series, as amended*P.N./P.K. 492/1911: Health by-law*P.N./P.K. 178/1912: By-law relating to the keeping of bees*P.N./P.K. 181/1923: Additional by-law relating to the keeping of bees*P.N./P.K. 85/1934: By-iaw relating to dairies/ MelkeryeverordeningP.N./P.K. 468/1937: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diereP.N./P.K. 37/1938: Petrol pump and tank; Storage of inflammable liquids/ Verordening insake petrolpompe en -tenke; Stoor van vlambare vloeistowweP.N./P.K. 200/1941; Additional building by-Iaw/ Addisionele bouverordeningP.N./P.K. 447/1941: Additional by-law relating to the keeping of dogs/ Addisionele verordening insake die aanhou van hondeP.N./P.K. 407/1942: By-law relating to stop streets and parking/ Verordening insake stopstrate en parkeringP.N./P.K. 769/1951: Traffic signs/ VerkeerstekensP.N./P.K. 983/1952: By-law prohibiting use as dwellings of buildings not erected for that purpose, as amended/ Verordening wat die gebruik as wonings van geboue wat nie vir daardie doel opgerig is nie, verbiedP.N./P.K. 414/1953: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 914/1953: Preventing conditions likely to further the spread of fires/ Verordening insake BrandvoorkomingP.N./P.K. 605/1953: By-law relating to hawkers and pedlars/ SmousverordeningP.N./P.K. 605/1953: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K. 249/1954: By-law relating to the driving of animals along certain roads/Verordening om die aanja van diere op sekere paaie te reguleerP.N./P.K. 799/ 1954: By-law relating to restaurants and tea-rooms/Verordening insake restaurante en teekamersP.N./P.K. 708/1961: By-law relating to the removal of domestic refuse/ Verordening insake die verwydering van huishoudelike afvalP.N./P.K. 1338/1966: By-law relating to the accumulation and dumping of rubbish and waste material/ Verordening insake die opgaar en storting van vullis en afvalstowweP.N./P.K. 231/1968:. Advertising signs/ Verordening insake advertensietekensP.N./P.K. 665/1968: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/Verordening insake melkerye, melkwinkels en verkopers van melkP.N./P.K. 665/1968: By-law relating to drainage/ DreineringsverordeningP.N./P.K. 665/1968: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 665/1968: By-law relating water supply/ WatervoorsieningsverordeningP.N./P.K. 936/1968: Smoke control by-law/ RookbeheerverordeningP.N./P.K. 21/1969: Additional building by-law, as amended/ Addisionele bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 891/1969: By-law relating to the prevention and suppression of nuisances, as amended/ Verordening insake die voorkoming en onderdrukking van oorlaste, soos gewysigP.N./P.K. 417/1970: By-law relating to the fencing of private swimming pools/ Verordening insake die omheining van private swembaddensP.N./PK. 537/1974: By-law relating to the control of noise/ GeraasbeheerverordeningP.N./P.K. 1024/1978: By-law relating to the removal of vegetation and other matter from land, as amended/ Verordening insake die verwydering van plantegroei en ander voorwerpe van grondP.N./P.K. 314/1982: By-law relating to builders contractors and their employees, as amended/ Verordening insake boukontrakteurs en hulle werknemers, soos gewysigP.N./P.K. 315/1982: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/ Verordening insake rook in sekere geboue of voertuieP.N./P.K. 58/1983: Fire Brigade By-law/ BrandweerverordeningP.N./P.K. 766/1983: Liquefied petroleum gas by-law/ Verordening insake vloeibare petroleumgasP.N./P.K. 752/1988: By-law relating to the procedure and the maintenance of order at meetings/ Verordening om die prosedure by vergaderings te reelP.N./P.K. 490/1989: Butchery By-law/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 612/1994: Additional by-law relating to water supply/ Addisionele verordening insake watervoorsieningFish Hoek Municipality/ Vish oek MunisipaliteitP.N./P.K. 231/1922: Additional general series, as amended*P.N./P.K. 249/1923: Additional general series, as amended*P.N./P.K. 200/1937: By-law relating to water charges and sanitary fees/Verordening insake gelde vir die voorsiening van water en sanitasiediensteP.N./P.K.89/1938: Bicycle by-law, as amended/ Fietsverordening, soos gewysigP.N./P.K. 325/1945: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K. 307/1946: By-law relating to dairies and the keeping of animals/ Verordening insake melkerye en die aanhou van diereP.N./P.K. 33/1947: By-law relating to the display of advertisements/AdvertensieverordeningP.N./P.K.210/1947: By-law relating to Boarding houses/ Verordening insake losieshuiseP.N./P.K. 271/1947: By-law relating to the use of streets, roads or passages by animal-drawn traffic, as amended/ Verordening insake die gebruik van strate, paaie of deurgange deur voertuie wat deur diere getrek word, soos gewysigP.N./P.K. 246/1948: General series, as amended/ Algemene reeks, soos gewysigP.N/P.K. 606/1949: Additional building by-law/ Addisionele bouverordening, soos gewysigP.N/P.K. 30/1950: By-law relating to the keeping of dogs/ Verordening insake die aanhou van hondeP.N./P.K. 472/1952: By-law relating to omnibuses, as amended/ Verordening insake busse, soos gewysigP.N./P.K.491/1952: Drainage by-law/ DreineringsverordeningP.N/P.K. 390/1954: By-law relating to the driving of animals along streets/ Verordening insake die aanja van diere in strateP.N./P.K. 364/1955: By-law relating to the keeping of poultry, as amended/ Verordening insake die aanhou van pluimvee, soos gewysigP.N./P.K. 565/1955: By-law relating to bakeries, as amended/ Bakkeryeverordening, soos gewysigP.N./P.K. 565/1955: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K.765/1955: Additional by-law relating to barbers and hairdressers/ Addisionele verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K. 766/1955: Additional by-law relating to pedal cycles/ Addisionele verordening insake fietseP.N./P.K. 767/1955: By-law relating to restaurants, tea-rooms and eating houses, as amended/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuise, soos gewysigP.N./P.K. 354/1956: Additional by-law relating to streets/ Addisionele verordening insake strateP.N./P.K. 44/1959: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or the frontages of streets, as amended/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van die voorkant van strate, soos gewysigP.N./PK. 772/1963: Additional building by-law, as amended/ Addisionele bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 773/1963: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 373/1965: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknemers van plaaslike owerhedeP.N./P.K.107/1968: Additional drainage by-law, as amended/ Addisionele dreineringsverordening, soos gewysigP.N./P.K. 479/1968: By-law relating to smoke control, as amended/Rookbeheerverordening, soos gewysigP.N.P.K. 692/1968: By-law relating to the fumishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek, as amendedP.N./PK.415/1970: By-law relating to the fencing of private swimming pools, as amended/ Verordening insake die omheining van private swembaddens, soos gewysigP.N./P.K. 113/1972: By-law relating to pedal cycles, as amended/ Verordening insake fietse, soos gewysigP.N./P.K. 457/1974: By-law prohibiting dogs on certain premises, as amended/ Verordening wat honde op sekere persele verbied, soos gewysigP.N./P.K. 544/1974: By-law relating to the regulation and control of taxi's, as amended/Verordening insake die regulering en beheer van huurmotors, soos gewysigP.N./P.K. 343/1975: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/Verordening insake melkerye, melkwinkels en melkverkopers, soos gewysigP.N./P.K. 767/1977: Building by-law, as amended/ bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 204/1982: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/Verordening insake rook in sekere geboue of voertuieP.N./P.K.374/1989: By-law relating to the procedure of meetings, as amended/ Verordening insake die prosedure by vergaderings,soos gewysigGoodwood MunicipalityP.N./P.K. 341/1942: General series, as amended/Algemene reeks, soos gewysigP.N./P.K. 139/1944: By-law relating to parking, pedestrians and stop streets/ Verordening insake parkering, voetgangers en stopstrateP.N./P.K.133/1949: General series, as amended/ Algemene reeks, soos gewysigP.N./P.K. 684/1953: By-law relating to the control of loudspeakers, as amended/ Verordening insake die beheer van luidsprekers, soos gewysigP.N./P.K. 331/1959: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets, as amended/ Verordening insake advertensietekens en die onsiering van voorkante van strateP.N./P.K. 614/1960: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknemers van plaaslike owerhedeP.N./P.K. 667/1968: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 807/1968: By-law relating to smoke control/ Verordening insake rookbeheerP.N./P.K. 1051/1971: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 1048/1971: Industrial effluent by-law/ Verordening insake industriele uitvloeiselP.N./P.K. 768/1973: By-law relating to the use of guns and firearms/ Verordening isake die gebruik van gewere en vuurwapensP.N./P.K. 986/1974: By-law relating to the regulation and control of taxi's, as amended/ Verordening insake die regulering en beheer van huurmotorsP.N./P.K. 360/1976: By-law relating to the fencing of private swimming pools and excavations, as amended/ Verordening insake die omheining van private swernbaddens en uitgrawingsP.N./P.K. 647/1982: Fire Brigade By-law/ BrandweerverordeningP.N./P.K. 337/1991: Water by-law, as amended/ Waterverordening, soos gewysigGordon's Bay Municipality: Gordonsbaai MunisipaliteitP.N./P.K. 787/1903: General series, as amended*P.N./P.K. 513/1957: Accommodation by-law/ Verordening insake akkommodasieP.N./P.K. 329/1959: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strateP.N./P.K. 828/1970: By-law relating to building plan fees, as amended/ Verordening insake bouplangelde, soos gewysigP.N./P.K. 806/1972: By-law relating to barbers and hairdressers, as amended/Verordening insake barbiers en haarkappers, soos gewysigP.N./P.K. 901/ 1973: Prevention of fires/ BrandvoorkomingsverordeningP.N./P.K. 757/1974: By-law relating to the furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 349/1976: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 257/1985: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgeldeP.N./P.K. 336/1985: By-law relating to the fencing of private swimming pools/ Verordening insake die omheining van private swembaddensP.N./P.K. 641/1986: Additional by-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/ addisonele verordening insake melkerye, melkwinkels en melkverkopersP.N./P.K. 517/1988: By-law relating to streets, as amended/ Strateverordening, soos gewysigP.N./P.K. 1072/1988: Butcheries By-law/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 478/1989: By-law relating to the re-inspection of meat/ Verordening insake die her-inspeksie van vleisP.N./P.K. 505/1989: By-law to provide for the payment of interest on overdue accounts/Verordening om voorsiening te maak vir die betaling van rente op agterstallige rekeningeP.N./P.K. 501/1990: Advertising signs by-law/ Verordening insake advertensietekensP.N./P.K. 564/1994: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimveeHelderberg Municipality/ Helderberg MunisipaliteitP.N./P.K. 93/1998: Rules of procedure relating to the conduct of meetings of the Council and its committees, as amended/ Prosedurereels vir die hou van vergaderings van die Raad en sy komitees, soos gewysigKraaifontein Municipality/ Kraaifontein MunisipaliteitP.N./P.K. 171/1949: Health By-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 150/ 1950: By-law relating to stop streets/ Verordening insake stopstrateP.N./P.K. 426/ 1950: General series, as amended/ Algmene reeks, soos gewysigP.N./P.K. 623/1952: Building by-law, as amended/ bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 59/1953: Abattoir by-law/ AbattoirverordeningP.N./P.K. 670/ 1953: Sanitation by-law, as amended/ Sanitasieverordening, soos gewysigP.N./P.K. 842/1960: Water by-law, as amended/ Waterverordening, soos gewysigP.N./P.K. 422/1965: Advertising signs by-law/ Verordening insake advertensie tekensP.N./P.K. 584/ 1968: By-law relating to the removal of vegetation from land, as amended/Verordening insake die verwydering van plantegroei van grond, soos gewysigP.N./P.K. 700/1971: Building by-law, as amended/ bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 526/1972: By-law relating to the fencing of private swimming pools/Verordening insake die omheining van private swembaddensP.N./P.K. 812/1973: By-law relating to the accumulation and dumping of rubbish and waste material on premises/ Verordening insake die opgaar en storting van vullis en afvalmateriaal op perseleP.N./P.K. 38/1975: By-law relating to the damaging of streets/ Verordening insake die beskadiging van strateP.N./P.K. 852/1976: By-law relating to the control of noise/ GeraasbeheerverordeningP.N./P.K. 440/1978: By-law relating to bakeries/ Verordening insake bakkeryeP.N./P.K. 440/1978: By-law relating to the furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 492/1979: By-law relating to liquefied petroleum gas/ Verordening insake vloeibare petroleumgasP.N./P.K. 670/1979: By-law relating to the handling of food and food premises/ Verordening isake die hantering van kos en kosperseleP.N./P.K. 848/1979: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysigP.N./P.K. 731/1982: Fire Brigade By-law/ BrandweerverordeningP.N./P.K. 497/1984: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgeldeP.N./P.K. 267/ 1989: Butcheries By-law/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 109/1992: By-law relating to unsightly and neglected premises/ Verordening insake onooglike en verwaarloosde perseleP.N./P.K. l7/1995: Drainage By-law/ DreineringsverordeningKuils River Municipality/ Kuilsrivier MunisipaliteitP.N./P.K. 192/1942: General series, as amended/ Algemene reeks, soos gewysigP.N./P.K. 426/1942: By-law relating to stop streets, as amended/ Verordening insake stopstrate, soos gewysigP.N./P.K. 209/1943: Health by-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 100/1944: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 306/1952: By-law prohibiting use as dwelling of buildings not erected for that purpose/ Verordening wat die bewoning van geboue wat nie vir die doel opgerig is nie, verbiedP.N./P.K. 388/1952: By-law relating to the controlling and licensing of carnivals, circuses and merry-go-rounds/ Verordening insake die beheer en lisesiering van karnavalle, sirkusse en mallemeulesP.N./P.K. 218/1954: Additional general series, as amended/ Addisionele algemene reeks, soos gewysigP.N./P.K. 219/1954: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K. 219/1954: By-law relating to butcheries/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 219/1954: By-law relating to bakeries/ BakkeryeverordeningP.N./P.K. 219/1954: By-law relating to abattoirs/ AbattoirverordeningP.N./P.K. 219/1954: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K. 219/1954: By-law relating to traffic signs/ Verordening insake verkeerstekensP.N./P.K. 219/ 1954: By-law relating to laundries/ Verordening insake wasseryeP.N./P.K. 219/1954: Sanitation by-law/ SanitasieverordeningP.N./P.K. 219/1954: Building by-law/ bouverordeningP.N./P.K. 525/1955: By-Iaw relating to light/ Verordening insake ligP.N./P.K. 538/1957: Additional sanitary by-law, as amended/ Addisionele sanitasieverordening, soos gewysigP.N./P.K. 244/l960: By-law relating to the riding or leading of animals along public roads/ Verordening insake die ry of lei van diere langs openbare paaieP.N./P.K. 544/1960: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknerners van plaaslike owerhedeP.N./P.K. 737/ 1961: Additional by-law relating to restaurants, refreshment or tea-rooms and eating-houses, as amended/ Addisionele verordening insake restaurante, teekamers en eethuise, soos gewysigP.N./P.K. 760/l96l: By-law relating to restaurants, refreshment or tea-rooms or eating-houses, as amended/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuise, soos gewysigP.N./P.K. 581/1962: Water by-law/ WaterverordeningP.N./P.K. 109/1963: Additional boarding-house by-law/ Addisionele losieshuisverordeningP.N./P.K. 258/1965: By-law relating to premises where poultry are slaughtered and processed for sale, as amended/ Verordening insake persele waar pluimvee geslag en vir verkoop prosesseer word, soos gewysigP.N./P.K. 831/1968: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 87/1972: Additional building by-law, as amended/ addisionele bouverordening,soos gewysigP.N./P.K. 183/1974: Use of guns and firearms by-law/ Verordening insake die gebruik van gewere en vuurwapensP.N./P.K. 504/ I974: By-law relating to provision and maintenance of adequate partition around swimming pools, as amended/ Verordening insake die voorsiening en onderhoud van doeltreffende omheining van swembaddens, soos gewysigP.N./P.K. 1016/1975: Additional sanitary by-law, as arnended/ addisionele sanitasie verordening, soos gewysigP.N./P.K. 655/1977: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/Verordening insake melkerye, melkwinkels en verkopers van melk, soos gewysigP.N./P.K. 664/1977: Additional by-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/ addisionele verordening insake melkerye, melkwinkels en verkopers van melkP.N./P.K. 216/1978: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysigP.N./P.K. 217/1978: Additional drainage by-law, as amended/ addisionele dreineringsverordening, soos gewysigP.N./P.K. 1098/1978: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 780/1980: By-law relating to dilapidated, and objectionable buildings and structures, as amended/ Verordening insake verwaarloosde, onooglike en aanstootlike geboue en strukture, soos gewysigP.N./P.K. 656/1981: By-law relating to provision of public sanitary fittings in business buildings/ Verordening insake die voorsiening van openbare sanitasiegeriewe in besigheidsgeboueP.N./P.K. 498/1984: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgeldeP.N./P.K. 665/1988: By-law relating to the procedure at meetings/ Verordening insake die prosedure by vergaderingsP.N./P.K. 792/1989: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diereMilnerton Municipality/ Milnerton MunisipaliteitP.N./P.K. 183/1926: Health by-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 253/1926: General series, as amended/ Algemene reeks,soos gewysigP.N./P.K. 209/1931: Milk by-law/ MelkverordeningP.N./P.K. 508/1937: Additional traffic by-law/Addisionele verkeersverordeningP.N./P.K. 256/1942: Wiring of premises by-law/ Verordening insake die bedrading van perseleP.N./P.K. 120/1952: Roads traffic by-law, as amended/ Padverkeerverordening, soos gewysigP.N./P.K. 590/ 1955: Poultry by-law/ PluimveeverordeningP.N./P.K. 590/1955: By-law relating to barbers and hairdressers, as amended/ Verordening insake barbiers en haarkappers, soos gewysigP.N./P.K. 590/1955: By-law relating to accommodation, as amended/Akkommodasieverordening, soos gewysigP.N./P.K. 594/1955: Additional by-law relating to barbers and hairdressers/ Addisionele verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K. 15/1956: By-law relating to the naming of streets/ Verordening insake die naamgewing van strateP.N./P.K. 913/1966: By-law relating to the dumping and accumulation of matter, as amended/ Verordening insake die storting en opgaar van stowwe, soos gewysigP.N./P.K. 567/1968: Smoke control by-law/ RookbeheerverordeningP.N./P.K. By-law relating tothe furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 974/1963: By-law relating to the control of loudspeakers/ Verordening insake die beheer van luidsprekersP.N./P.K. 634/1970: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk, as amended/ Verordening insake melkerye, melkwinkels en verkopers van melk, soos gewysigP.N./P.K. 688/ 1971: By-law relating to restaurants, refreshments, tea-rooms and eating-houses/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuiseP.N./P.K. 152/1972: By-law relating to the fencing of private swimming pools/ Verordening insake die omheining van private swembaddensP.N./P.K. 372/1972: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 11/1973: Additional building by-law, as amended/ Addisionele bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 117/1978: By-law relating to the depasturing of animals on municipal lands, as amended/ Verordening insake die weiding van diere op munisipale grond, soos gewysigP.N./P.K. 1 10/1982: Additional water by-law/ Addisionele waterverordeningP.N./P.K. 347/1982: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/Verordening insake rook in sekere geboue of voertuieP.N./P.K. 492/1982: By-law relating to the accumulation, dumping, storage or depositing of material/ Verordening insake die opgaar, storting stoor en plasin van materiaalP.N./P.K. 126/1984: By-law relating to noise levels of motor vehicles/ Verordening insake geraasvlakke van motorvoertuieP.N./P.K. 295/1989: By-law relating to butcheries/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 295/1989: By-law relating to the procedure and the maintenance of order at meetings/ Verordening insake die prosedure en handhawing van orde tydens vergaderingsBlaauwberg Municipality/ Blaauwberg MunisipaliteitP.N./P.K. 486/1996: Rules of procedure relating to the conduct of meetings/ Prosedurereels insake die hou van vergaderingsOostenberg Municipality/ Oostenberg MunisipaliteitP.N./P.K. 314/1999: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diereP.N./P.K. 315/1999: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K. 228/2000: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of street/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strateParow Municipality / Parow MunisipaliteitP.N./P.K. 75/1921: Additional cattle by-law, as amended *P.N./P.K. 193/1926: By-law relating to wood and iron buildings, as amended/ Verordening insake hout- en ystergeboue .P.N./P.K. 98/1930: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysigP.N./P.K. 384/1931: By-law relating to additional charge for water connections/ Verordening insake addisionele gelde vir wateraansluitingsP.N./P.K. 33/1934: Additional building by-law/ Addisionele bouverordeningP.N./P.K. 85/1941: By-law relating to carting of material in open motor vehicles/Verordening insake vervoer van materiaal in oop rnotorvoertuieP.N./P.K. 50/1943: By-law relating to parking and stop streets/ Verordening insake parkering en stop strateP.N./P.K. 801/1951: By-law relating to roads and traffic/ Verordening insake paaie en verkeerP.N./P.K. 305/1951: Prevention of the spread of fires by-law/ Verordening insake brandvoorkoming -P.N./P.K. 504/l951: By-law relating to light/ Verordening insake ligP.N./P.K. 661/1952: By-law relating to the procedure at meetings of the council and its committees, as amended/ Verordening insake die prosedure by vergaderings van die Raad en sy komiteesP.N./P.K. 950/1954: By-law relating to the appointment of daily paid employees/Vcrordening insake die aanstelling van daagliks besoldigde werknemersP.N./P.K. 663/1955: Additional by-law relating to the keeping of poultry/ addisionele verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K. 33/1962: By-law relating to the substitution of gross service charges by a fixed percentage, as arnended/ Verordening insake die vervanging van grootmaat dienstegelde deur 'n vaste persentasie, soos gewysigP.N./P.K. 761/1978: Additional by-law relating to hawkers and pedlars/ Addisionele verordening insake smouse, soos gewysigP.N./P.K. 100/1983: General series of by-laws, as amended: / Algemene reeks, soos gewysig:Chapter 3: Barbers and hairdressers/ Hoofstuk 3: Barbiers en haarkappersChapter 4: Bushes and combustible material on premises/ Hoofstuk 4: Bosse en brandbare materiaal op perseleChapter 9: Guns and firearms/ Hoofstuk 9: Gewere en vuurwapensChapter 11: Dogs-control of/ Hoofstuk 11: Beheer van hondeChapter 13: Information to the public/ Hoofstuk 13: Inligting aan die publiekChapter 14: Cafes and restaurants/ Hoofstuk 14: Kafees en restauranteChapter 16: Boarding houses/ Hoofstuk 16: LosieshuiseChapter 17: Lot-determination of matters by/ Hoofstuk 17: Bepaling van aangeleenthede deur lotingChapter 18: Public buses, taxis and traffic/ Hoofstuk 18: Openbare busse, huurmotors en verkeerChapter 19: Order-Rules of/ Hoofstuk 19: ProsedurereelsChapter 24: Smoke control-air pollution/ Hoofstuk 24: Rookbeheer-lugbesoedelingChapter 25: Smoke in certain premises or vehicles/ Hoofstuk 25: Rook in sekere geboue of voertuieChapter 26: Circuses and amusement parks/ Hoofstuk 26: Sirkusse en pretparkeChapter 32: Inflammable substances/ Hoofstuk 32: Ontvlambare stowweChapter 33: LPG gas/ Hoofstuk 33: Vloeibare petroleumgasChapter 35: Water supply/ Hoofstuk 35: WatervoorsieningP.N./P.K. 470/1984: Fire Brigade By-law/ BrandweerverordeningP.N./P.K. 471/1984: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diereP.N./P.K. 31/1985: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgeldeP.N./P.K. 400/1986: By-law relating to overseers and night watchmen in the municipal area/ Verordening insake toesighouers en nagwagte in die munisipale gebiedP.N./P.K. 276/1989: Butcheries By-law/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 620/1994: Rules of order for the conduct of meetings/ Prosedurereels vir die hou van vergaderingsPinelands Municipality/ Pinelands MunisipaliteitP.N./P.K. 198/1924: Waterworks by-law, as amended/ Waterwerkeverordening, soos gewysigP.N./P.K. 387/1925: By-law relating to electricity supply tariff/ Verordening insake elektrisiteitstariefP.N./P.K. 316/1931: Dog tax by-law/ HondebelastingverordeningP.N./P.K. 102/1940: Building by-law, as amended/ Bouverordening,soos gewysigP.N./P.K. 121/1940: General series, as amended/ Algemene reeks, soos gewysigP.N./P.K. 129/1942: By-law relating to the control licensing and supervision of omnibuses/ Verordening insake die beheer, lisensiering en toesig oor busseP.N./P.K. 111/1951: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K. 417/1952: By-law relating to laundries/ Verordening insake wasseryeP.N./P.K. 417/1952: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K. 716/l952: Additional butchery by-law/ Addisionele slaghuisverordeningP.N./P.K. 749/1954: Additional by-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms and eating houses/ Addisionele verordening insake restaurante, teekarners en eethuiseP.N./P.K. 750/1954: By-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms and eating houses, as amended/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuise, soos gewysigP.N./P.K. 481/1955: Additional by-law relating to the keeping of poultry/ Addisionele verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K. 879/1956: Rules of order, as amended/ Prosedurereels, soos gewysigP.N./P.K. 695/1960: Persons who go from door to door for the purpose of buying goods/ Verordening insake persone wat van deur tot deur goedere aankoopP.N./P.K. 77/1960: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strateP.N./P.K. 316/1961: By-law relating to public places of recreation, safety of public at cinematograph exhibitions, as amended/ Verordening insake openbare plekke van vermaak en die veiligheid van die publiek by bioskope, soos gewysigP.N./P.K. 731/1964: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknemers van plaaslike owerhedeP.N./P.K. 675/1968: By-law relating to the fumishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 846/1968: Smoke control by-law/ RookbeheerverordeningP.N./P.K. 366/1971: By-law relating to the fencing of private swimming pools, as amended/ Verordening insake die omheining van private swembaddensP.N./P.K. 992/1973: By-law relating to the fencing of private pools/ Verordening insake die omheining van swembaddensP.N./P.K. 796/1978: By-law relating to nuisances, as amended/ Verodening insake oorlaste, soos gewysigP.N./P.K. 543/1980: Keeping of animals, insects and reptiles/ Aanhou van diere, insekte en reptieleP.N./P.K. 9/1980: By-law relating to bakeries/ Verordening insake bakkeryeP.N./P.K. 10/1980: By-law relating to accommodation establishments/ Verordening insake verblyfsondernemings.P.N./P.K. 11/1980: By-law relating to fishmongers/ Verordening insake visverkopersP.N./P.K. 29/1982: By-law relating to sewerage charges, as amended/ Verordening insake rioolgelde, soos gewysigP.N./P.K. 310/1982: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/Verordening insake rook in sekere geboue of voertuieP.N./P.K. 542/1989: Butchery by-law/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 824/1990: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigSimon's Town Municipalityf Simonstad MunisipaliteitP.N./P.K. 437/1891: General series, as amended *P.N./P.K. 580/1897: Additional dangerous weapons by-law *P.N./P.K. 842/1899: Public health by-law, as amended *P.N./P.K. 652/1903: Harbour by-law *P.N./P.K. 207/1910: Prohibition of pictures *P.N./P.K. 163/1911: By-law governing speed and traffic of motor cars and motor bicycles, as amended *P.N./P.K. 2072/1913: By-law relating to the speed of motor carsP.N./P.K. 359/1922: By-law relating to midwives *P.N./P.K. 322/1925: Milk by-law, as amended *P.N./P.K. 192/1926: Health by-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 294/1929: By-law relating to hairdressers/ Verordening insake haarkappersP.N./P.K. 83/1930: Additional traffic by-law/ Addisionele verkeersverordeningP.N./P.K. 85/1930: By-law relating to motor omnibuses plying for hire of passengers or persons, as amended/ Verordening insake motorbusse wat te huur is vir die vervoer van passasiers of persone, soos gewysigP.N./P.K. 503/1930: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 482/ 1931: Water by-law, as amended/ Waterverordening, soos gewysigP.N./P.K. 149/1933: By-law relating to the keeping of animals, poultry, etc/ Verordening insake die aanhou van diere, pluimvee, ensP.N./P.K. 403/1935: Health by-law, as amended/ Gesondheidsverordening, soos gewysigP.N./P.K. 448/1936: Traffic by-law, as amended/ Verkeersverordening, soos gewysigP.N./P.K. 74/1937: By-law relating to the registration of hawkers, as amended/ Verordening insake die registrasie van smouse, soos gewysigP.N./P.K. 502/1938: Additional by-law relating to the protection of foodstuffs against contamination/ Addisionele verordening insake die beskerming van voedsel teen besmettingP.N./P.K. 45/1941: By-law relating to amended water charges, as amended/ Verordening insake gewysigde watertariewe, soos gewysigP.N./P.K. 244/1942: By-law relating to hairdressers or barber shops or beauty parlours/ Verordening insake haarkappers en barbiers of skoonheidsalonneP.N./P.K. 270/1942: By-law relating to boarding houses, as amended/ Verordening insake losieshuise, soos gewysigP.N./P.K. 116/1944: By-law relating to the sale of goat meat/ Verordening insake die verkoop van bokvleisP.N./P.K. 290/1945: By-law relating to the furnishing of information --title situation value of properties/ Verordening insake die verskaffing van inligting oor eiendomswaardesP.N./P.K. 531/1948: By-law relating to the management and control of dwellings provided to the council/ Verordening insake die beheer en bestuur van wonings wat aan die Raad voorsien isP.N./P.K. 559/1948: By-law relating to wash houses/ Verordening insake washuiseP.N./P.K. 227/1950: Additional cycle by-law/ Addisionele fietsverordeningP.N./P.K. 315/1950: Preventing the spread of fires by-law/BrandvoorkomingsverordeningP.N./P.K. 441/1950: Additional health by-law, as amended/ Addisionele gesondheidsverordening, soos gewysigP.N./P.K. 98/1951: By-law relating to the location, native advisory board and trading, as amended/ Verordening insake die lokasie, naturelle adviserende raad en handeldryf soos gewysigP.N./P.K. 179/1951: By-law relating to light/ Verordening isake ligP.N./P.K. 315/1951: Fire Brigade By-law/ BrandweerverordeningP.N./P.K. 504/1952: Additional health by-law, as amended/ Addisionele gesondheidsverordening, soos gewysigP.N./P.K. 550/1952: By-law prohibiting the use as dwellings of buildings not erected for that purpose/ Verordening wat die gebruik van geboue wat nie as wonings opgerig is nie, verbiedP.N./P.K. 659/1952: By-law relating to butcheries, as amended/Verordening insake slaghuise, soos gewysigP.N./P.K. 444/1953: Sanitation by-law/ SanitasieverordeningP.N./P.K. 153/1954: By-law relating to the naming of streets/ Verordening insake die benaming van strateP.N./P.K. 662/1954: Water by-law/ WaterverordeningP.N./P.K. 663/1954: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysigP.N./P.K. 977/1954: Additional abattoir by-law, as amended/ Addisionele abattoirverordening, soos gewysigP.N./P.K. 988/ 1954: Abattoir by-law/ AbattoirverordeningP.N./P.K. 723/1955: Drainage by-law/ DreineringsverordeningP.N./P.K. 723/1955: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K. 723/1955: By-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms, or eating houses/ Verordening insake restaurante, teekamers of eethuiseP.N./P.K. 724/1955: Additional by-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms, or eating houses/ Addisionele verordening insake restaurante, teekamers of eethuiseP.N./P.K. 739/1956: Premises licensed for the accommodation of natives/ Persele wat vir die bewoning van naturelle Iisensieer isP.N./P.K. 610/1957: By-law relating to dilapidated buildings and and objectionable structures/ Verordening insake verwaarloosde geboue en aanstootlike en onooglike struktureP.N./P.K. 173/1957: Building by-law/ BouverordeningP.N./P.K. 84/1958: Additional streets by-law, as amended/ Addisionele strateverordening, soos gewysigP.N./P.K. 491/1960: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese skemas vir werknemers van plaaslike owerhedeP.N./P.K. 25/1963: By-law relating to the keeping of poultry/Verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K. 718/1968: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 1079/1971: Smoke control by-law/ RookbeheerverordeningP.N./P.K. 151/1974: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strateP.N./P.K. 336/1974: Additional building by-law/ Addisionele bouverordeningP.N./P.K. 1059/1975: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysigP.N./P.K. 1060/1975: Additional drainage by-law, as amended/ Addisionele dreineringsverordenig, soos gewysigP.N./P.K. 844/1977: By-law relating to the control of unhealthy, insanitary, unsightly and objectionable buildings, as amended/ Verordening insake die beheer van ongesonde,onooglike en aanstootlike geboue, soos gewysigP.N./P.K. 636/1985 Traffic by-law, as amended/ Verkeersverordening, soos gewysigP.N./P.K. 108/1988: By-law relating to the control of loudspeakers, radio's, etc/ Verordening insake die beheer van luidsprekers, radio's, ensP.N./P.K. 713/1988: By-law relating to the procedure at meetings/ Verordening insake die prosedure by vergaderingsSomerset West Municipality / Somerset-Wes MunisipaliteitP.N./P.K. 310/1910: Water by-law, as amended *P.N./P.K. 325/1914: By-law relating to slaughterhouses *P.N./P.K. 338/1914: By-law relating to the control of slaughterhouses and premises used for slaughtering *P.N./P.K. 130/1915: By-law relating wash houses and pail closets, as amended *P.N./P.K. 352/1917: General series, as amended*P.N./P.K. 132/1926: Health by-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 10/1931: By-law relating motor omnibuses plying for the hire of passengers or persons, as amended/ Verordening insake motorbusse wat te huur is vir die vervoer van passasiers of persone, soos gewysigP.N./P.K. 399/1935: Health by-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 413/1935: Additional health/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 268/ 1937: Traffic by-law, as amended/ Verkeersverordening, soos gewysigP.N 152/1950: Prevention of the spread of fires by-law/BrandvoorkomingsverordeningP.N./P.K. 110/1950: By-law relating to the furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 153/1950: Additional cycle by-law/ Addisionele fietsverordeningP.N./P.K. 154/1950: Pedal cycle by-law/ FietsverordeningP.N./P.K. 105/1951: Health by-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 163/1952: Electricity tariff by-law, as amended/ Verordening insake elektrisiteitstariewe, soos gewysigP.N./P.K. 262/1956: By-law relating to the control of loudspeakers/ Verordening insake die beheer van luidsprekersP.N./P.K. 354/1961: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknemers van plaaslike owerhedeP.N./P.K. 87/1963: By-law relating to hairdressers and barbers/ Verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K. 37/1963: By-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms and eating houses/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuiseP.N./P.K. 87/1963: By-law relating to fishmongers/ Verordening insake visverkopersP.N./P.K. 241/1966: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets, as amended/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strate, soos gewysigP.N./P.K. 860/1967: By-law relating to the numbering of houses and buildings/Verordening insake die nommering van wonings en geboueP.N./P.K. 951/1967: By-law relating to the pasteurisation of milk, as amended/ Verordening insake die pasteurisasie van melk, soos gewysigP.N./P.K. 1021/1970: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 253/1973: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 208/1978: By-law relating to the provision and maintenance of adequate protection around swimming pools/ Verordening insake die voorsiening en onderhoud van doeltreffende omheining vir swembaddensP.N./P.K. 1238/1978: By-law relating to the levying of availability charges, as amended/ Verordening insake die heffing van beskikbaarheidsgelde, soos gewysigP.N./P.K. 654/ 1983: Industrial effluent by-law/ Verordening insake industriele uitvloeiselP.N./P.K. 252/1989: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimveeStrand Municipality/ Strand MunisipaliteitP.N./P.K. 822/1908: Sanitary by-law, as amended *P.N./P.K. 450/1934: Health by-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 17/1936: By-law relating to street trading by children and vendors of newspapers, etc/ Verordening insake straathandel deur kinders en koerantverkopersP.N./P.K. 593/1937: By-law relating to the establishment and control of stop streets, as amended/ Verordening insake die oprigting en beheer van stopstrate, soos gewysigP.N./P.K. 88/1944: Health by-law/ GesondheidsverordeningP.N./P.K. 569/1949: Market By-law/ MarkverordeningP.N./P.K. 224/1951: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimveeP.N./P.K. 439/1951: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappersP.N./P.K. 559/1962: By-law relating to dilapidated buildings and unsightly and objectionable structures/ Verordening insake verwaarloosde geboue en onooglike en aanstootlike geboueP.N./P.K. 541/1963: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/ Verordening insake melkerye, melkwinkels en melkverkopersP.N./P.K. 542/1963: By-law relating to the pasteurisation of milld Verordening insake die pasteurisasie van melkP.N./P.K. 329/1964: Wiring of premises by-law/ Verordening insake die bedrading van perseleP.N./P.K. 50/1966: By-law relating to public motor vehicles/ Verordening insake openbare motorvoertuieP.N./P.K. 134/1969: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiekP.N./P.K. 813/1972: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysigP.N./P.K. 1136/1973: By-law relating to the levying of availability charges, as amended/Verordening insake beskikbaarheidsgelde, soos gewysigP.N./P.K. 358/1978: By-law relating to motor cars plying for hire, as amended/ Verordening insake huurmotors, soos gewysigP.N./P.K. 787/1978: By-law relating to the fencing of private swimming pools/Verordening insake die omheining van private swembaddens, soos gewysigP.N./P.K. 1026/1978: Liquefied petroleum gas by-law/ Verordening insake vloeibare petroleumgasP.N./P.K. 480/1979: lnflammable substances by-law/ Verordening insake ontvlambare vloeistowweP.N./P.K. 553/1983: Fire Brigade By-law/ BrandweerverordeningP.N./P.K. 694/1984: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgeldeP.N./P.K. 457/1988: By-law relating to accommodation establishments/ Verordening insakeP.N./P.K. 228/1989: Butcheries by-law/ SlaghuisverordeningP.N./P.K. 842/1989: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diereP.N./P.K. 684/1992: Swimming bath by-law/ swembadverordeningCity of Tygerberg / Die Stad tygerbergP.N./P.K. 437/1996: By-law relating to the conduct of meetings of the council and its committees, as amended/ Verordening insake die hou van vergaderings van die raad en sy komiteesP.N./P.K. 418/1999: By-law relating to the keeping of poultry/Verordening insake die aanhou van pluimveeWest Coast Peninsula Municipality/ Weskus Skiereiland MunisipaliteitP.N./P.K. 14/ 1997: Water by-law/ waterverordeningCity of Cape Town Die Stad KaapstadP.N./P.K. 278/1889: By-law relating to vehicles kept for hire or profit and street pavements *P.N./P.K. 1084/1892: By-law relating to explosives *P.N./P.K. 859/1894: By-law relating to proceedings for the election of councillors by ballot *P.N./P.K. 0791/1896: General series, as amended*P.N./P.K. 280/1897: General series *P.N./P.K. 610/1897: General series *P.N./P.K. 170/1898: By-law relating to brothels *P.N./P.K. 465.1898: Petroleum By-law *P.N./P.K. 671/1898: By-law relating to the overcrowding of houses *P.N./P.K. 0000/1901: By-law relating to maintenance of suitable hospital accommodation: isolation of persons *P.N./P.K. 0000/1902: By-law relating to balconies and verandahs *P.N./P.K. 352/1903: By-law relating to the killing of birds *P.N./P.K. 692/1903: Market by-law, as amended *P.N./P.K. 1233/1904: Building by-law *P.N./P.K. 349/1905: By-law relating to expectoration *P.N./P.K. 399/1905: Additional by-law relating to pasturage of animals on municipal lands *P.N./P.K. 196/1907: By-law relating to seamen's lodging houses *P.N./P.K. 1219/1908: Additional health by-law *P.N./P.K. 287/1910: By-law securing the safety of the public at cinematograph exhibitions, as amended *P.N./P.K. 336/191 1: By-law relating to licensing of motor cars *P.N./P.K. 394/1911: By-law relating to obstructive trees, hedges, etc *P.N./P.K. 408/1911: By-law relating to the prevention of danger from whirligigs, switchback railways, firearms, as amended *P.N./P.K. 90/1912: By-law relating to Jurgens recreation ground *P.N./P.K. 5/ 1913: By-law relating to mattressmakers and upholsterers *P.N./P.K. 72/1913: By-law relating to the speed of motor cars *P.N./P.K. 323/1913: General series *P.N./P.K. 7/1914: General series, as amended *P.N./P.K. 131/1914: By-law relating to vendors of fruit, vegetables, etc, as amended *P.N./P.K. 305/1914: By-law relating to the control of street traffic, control the use of carriageways *P.N./P.K. 348/1914: Slaughterhouse by-law, as amended *P.N./P.K. 367/1914: By-law relating to midwives, as amended *P.N./P.K. 183/1916: By-law relating to tariff of charges for hire of taxicabs from any authorised stand, as amended *P.N./P.K. 223/1916: By-law relating to the prevention of the sale, etc, of diseased, unsound or unwholesome food, as amended *P.N./P.K. 244/1916: Slaughterhouse by-law *P.N./P.K. 298/1916: By-law relating to public places of recreation, securing safety of public, as amended *P.N./P.K. 386/1916: Tenement house by-law *P.N./P.K. 433/1918: By-law relating to the erection of tents, as amended *P.N./P.K. 319/1919: By-law relating to the crossing over public footpaths *P.N./P.K. 80/1920: By-law relating to the provision of homes *P.N./P.K. 280/1920: By-law relating to the manufacture and sale of kaffir beer *P.N./P.K. 210/1921: Assize by-law *P.N./P.K. 214/1922: By-law relating to vehicles passing tramcars, as amended *P.N./P.K. 295/1922: By-law relating to meat, milk, dairy and food, as amended *P.N./P.K. 326/1922: Prevention of dangerous use of gunpowder, fireworks, petroleum, petrol and explosives by-law *P.N./P.K. 19/1923: Additional by-law relating to street trading by children *P.N./P.K. 204/1926: By-law relating to Ndabeni Location and advisory board, as amended *P.N./P.K. 215/1926: Additional rules of order, as amended *P.N./P.K. 389/1927: By-law relating to safety zones *P.N./P.K. 99/1929: By-law relating to the Metropolitan Tramways Company Limited/Verordening insake die Metropolitaanse Tremwee Eiendoms BeperkP.N./P.K. 158/1930: By-law relating to fees payable in respect of in-patients, infectious diseases hospitals/ Verordening insake gelde betaalbaar ten opsigte van binne-pasiente by hospitale vir aansteeklike siektesP.N./P.K. 294/1930: By-law relating to parking attendants, as amended/ Verordening insake parkeerwagte, soos gewysigP.N./P.K. 402/ 1 930: Offensive trade by-law/ Verordening insake aanstootlike bedryweP.N./P.K. 218/1930: Dairy by-law, as amended/ Melkeryeverordening, soos gewysigP.N./P.K. 331/1932: By-law relating to pollution of any water which the public may have access to for use for drinking/ Verordening insake die besoedeling van enige water wat deur die publiek gedrink kan wordP.N./P.K. 390/1932: By-law relating to plumbers and drainlayers, as amended/Verordening insake loodgieters en rioolleers, soos gewysigP.N./P.K. 261/1933: By-law relating to swings, roundabouts, etc./ Verordening insake swaaie, mallemeules, ensP.N./P.K. 319/ 1933: Water by-law, as amended/ waterverordening, soos gewysigP.N./P.K. 268/l938: By-law relating to census of natives/ Verordening insake die sensus van naturelleP.N./P.K. 423/1940: By-law relating to the control of sale, storage, deposit of goods which are in unclean conditions/ Verordening insake die verkoop, stoor en plasing van goedere vuil omstandighedeP.N./P.K. 729/1950: By-law relating to the fixing of charges for rendering of certain services, as amended/ Verordening insake die vasstelling van fooie vir die lewering van sekere dienste, soos gewysigP.N./P.K. 382/1952: By-law relating to uniform charge for construction of certain portions of private sewers, as amended/ Verordening insake eenvormige fooie vir die oprigting van sekere dele van private riole, soos gewysigP.N./P.K. 346/1953: By-law relating to the control of loudspeakers, as amended/Verordening insake die beheer van luidsprekers, soos gewysigP.N./P.K. 472/1953: By-law relating to exitways from buildings in case of fire or other emergency, as amended/ Verordening insake uitgange vanaf geboue in die geval van brand of ander noodgeval, soos gewysigP.N./P.K. 693/1956: By-law relating to slaughterhouses/ Verordening insake slagpaleP.N./P.K. 459/1960: By-law relating to dairies and keeping of animals, as amended/ Verordening insake melkerye en die aanhou van diere, soos gewysigP.N./P.K. 756/1960: By-law relating to the conveying and handling for sale of meat intended for human consumption, as amended/ Verordening insake die vervoer en hantering vir verkoop van vleis wat vir menslike verbruik bedoel is, soos gewysigP.N./P.K. 539/1964: By-law relating to the prevention of conditions likely to give shelter to vagrants: Health and safety/ Verordening insake die voorkoming van toestande wat skuiling aan rondlopers kan bied: Gesondheid en veiligheidP.N./P.K. 787/1964: By-law relating to encroachment of public street by trees, shrubs growing on private property/ Verordening insake die oorskreiding op openbare strate deur bome en struike wat op private eiendom groeiP.N./P.K. 420/1965: By-law relating to the sale of food from vending machines/Verordening insake die verkoop van voedsel vanaf muntoutomateP.N./P.K. 295/ I966: By-law relating to advertising, bill posting, signs, etc, disfigurement of fronts of streets, as amended/ Verordening insake advertensies, aanplakbiljette, tekens, ens, onsiering vanvoorkante van strate, soos gewysigP.N./P.K. 742/1968: Smoke control by-law/ RookbeheerverordeningP.N./P.K. 530/1969: By-law relating to furnishing of information from rates, property and service registers, fees, as amended/ Verordening insake die verskaffing van inligting uit belasting-, eiendoms- en diensteregisters, fooie, soos gewysigP.N./P.K. 709/1972: By-law relating to the payment of fees by certain residents urban Bantu residential areas/ Verordening insake die betaling van fooie deur sekere inwoners in stedelike Bantoe woonbuurteP.N./P.K. 764/1972: Building by-law, as amended/ Bouverordening,soos gewysigP.N./P.K. 251/1973: By-law relating to Urban Bantu Council Gugulethu/ Verordening insake Stedelike Bantoeraad, GugulethuP.N./P.K. 703/1981: Smoking in certain premises and vehicles/ Rook in sekere persele en voertuieP.N./P.K. 177/1996: Rules of procedure conduct of meetings of City Council and its committees/ Prosedurereels vir die hou van vergaderings deur die Stadsraad en sy komiteesBy-laws of former Black Municipalities in respect of: Lwandle Town Council; Mfuleni Town Council; Old Crossroads Town Council; Ikapa Town Council and Lingelethu West City Council/ Verordeninge van vorige Swart Munisipaliteite ten opsigte van: Lwandle Dorpsraad; Mfuleni Dorpsraad; Old Crossroads Dorpsraad; Ikapa Dorpsraad en Lingelethu-Wes StadsraadGNR2211/183: Standing Orders-Town Council/ Vaste reglement- DorpsraadR2607/1983: By-laws relating to second-hand goods/ Verordeninge insake tweedehandse goedereP.N./P.K. 1253/1984: By-laws relating to the control of slums/ Verordeninge insake krotbuurteP.N./P.K. 173/1989: By-law relating to the keeping of animals other than dogs/ Verordening insake die aanhou van diere anders as hondeR 1025/1985: By-laws relating to the control of the licensing of plumbers and drainlayers/ Verordeninge insake die beheer en lisensiering van loodgieters en rioolleersP.N./P.K. 823/1989: By-law on the control of hostels/Verordening insake die beheer van hostelsP.N./P.K. 174/1989: By-law relating to the control and supervision of certain matters in a town/city/ Verordening insake die beheer en toesig oor sekere aangeleenthede in 'n dorp/stad
▲ To the top

History of this document

23 November 2007 this version
31 October 2007
Assented to