A Laws.Africa project

Repeal of By-laws Adopted by Former Municipalities

COVID-19 Regulations
Some municipal functions such as public transport, restaurant hours and liquor sales are impacted by recent national COVID-19 regulations.
Read the COVID-19 regulations.
This is the latest version of this By-law.
Cape Town
South Africa

Repeal of By-laws Adopted by Former Municipalities By-law, 2007

Preamble

To repeal a number of by-laws which were adopted by former municipalities, the areas of which were incorporated in the City of Cape Town.

Repeal of by-laws

The by-laws listed in the Schedule, which were adopted by former municipalities, the areas of which were incorporated in the City of Cape Town, are hereby repealed, insofar as they are applicable in the area of the City of Cape Town.

Schedules

Note 1: none of the repealed by-laws were originally published in xhosa Nota: Geeneen van hierdie herroepte verordeninge is oorspronklik in Xhosa publiseer nie Note 2: By-laws marked with * were not published in Afrikaans Nota 2: Verordeninge gemerk * is nie in Afrikaans gepubliseer nie Bellville Municipality / Bellville Munisipaliteit P.N./P.K.524/1938: Census of natives/Sensus van Naturelle P.K./P.K.498/1941: General series as amended/Algemene Reeks, soos gewysig P.N./P.K.318/1941: By-law relating to light/Verordening insake die beheer van lig P.N./P.K.320/1945: Control, licensing and supervision of omnibuses/Beheer, lisensiering en toesig oor busse P.N./P.K.200/1948: By-law relating to boarding houses, as amended/Verordening insake losieshuise, soos gewysig P.N./P.K.200/1948: By-law relating to the prevention of the spreading of fires, as amended / Verordering insake die voorkoming van brande, soos gewysig P.N./P.K.347/1948: Health by-law/Gesondheidsverordening P.N./P.K.489/1948: By-law relating to stop streets, as amended / Verordening insake stopstrate, soos gewysig P.N./P.K.248/1951: By-law relating to the furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K.248/1951: By-law relating to hawkers and and pedlars/Smousverordening P.N./P.K.248/1951: By-law relating to bakeries/Bakkeryverordening P.N./P.K.248/1951: By-law relating to barbers and hairdressers/Verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K.248/1951: By-law relating to the keeping of poultry/Verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K.380/1951: By-law relating to vehicles plying for hire, as amended/Huurmotorverordening, soos gewysig PN./P.K. 128/1952: Traffic by-law, as amended/ Verkeersverordening, soos gewysig P.N./P.K.414/1952: By-law relating to the prohibition and restriction of the use of certain motor vehicles/ Verordening insake die verbod en beperking op die gebruik van sekere motorvoertuie P.N./P.K.121/1952: By-law relating to roads and traffic/ Verordening insake paaie en verkeer P.N./P.K.777/1954: Additional by-law relating to restaurants, refreshment or tea-rooms and eating-houses/ Addisionele verordening insake restaurante, teekamers en eethuise P.N./P.K. 778/1954: By-law relating to restaurants and tea-rooms/ Verordening insake restaurante en teekamers P.N./P.K. 692/1957: By-law relating to premises licensed for the accommodation of natives, as amended/ Verordening insake die lisensiering van persele vir die behuising van naturelle, soos gewysig P.N./P.K.256/1959: By-law relating to advertising signs/ Verordening insake advertensietekens P.N./P.K.428/1961: Additional by-law relating to the keeping, storing or displaying of food intended for sale/ Addisionele verordening insake die aanhou, berging of uitstalling van voedsel wat te koop aangebied word P.N./P.K.171/1968: Additional building by-law, as amended/ Addisionele bouverordening, soos gewysig P.N./P.K.116/ 1969: By-law relating to smoke control/ Verordening insake rookbeheer P.N./P.K.117/1969: By-law relating to the furnishing of information to the public as amended/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek, soos gewysig P.N./P.K.49/1971: Additional by-law relating to streets/ Addisionele strateverordening P.N./P.K.991/1971: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 5/1973: By-law relating to dumping and accumulation of waste material/ Verordening insake die storting en ophoping van afvalstowwe P.N./P.K.973/1973: By-law relating to smoking in bioscopes/ Verordening insake rook in bioskope P.N./P.K. 132/1974: Noise control by-law/ Geraasbeheerverordening P.N./P.K. 713/1984: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgelde P.N.//P.K. 215/1986: By-law to provide for the payment of interest on overdue accounts/Verordening om voorsiening te maak vir die betaling van rente op agterstallige rekeninge P.N./P.K. 1002/1988: By-law relating to the procedure at meetings/ Verordening om die prosedure van vergaderings te reel P.N./P.K. 398/1989: By-law relating to butcheries/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 388/1990: By-law relating to the levying of availability charges for electricity/ Verordening insake die heffing van beskikbaarheidsgelde vir elektrisiteit Brackenfell Municipality/ Brackenfell Munisipaliteit: P.N./P.K. 311/1943: Building by-law for the local area of Brackenfell, as amended/ Bouverordening vir die plaaslike gebied van Brackenfell, soos gewysig P.N./P.K. 371/1956: Sanitary by-law/ Sanitasieverordening P.N./P.K. 372/1956: Additional sanitary by-law for the local area of Brackenfell, as amended/ Addisionele sanitasieverordening vir die plaaslike gebied van Brackenfell, soos gewysig P.N./P.K. 75/1969: By-law relating to conservancy tanks/ Verordening insake opgaartenks P.N./P.K. 558/ 1969: By-law relating to drainage/ Dreineringsverordening P.N./P.K. 499/1970: By-law relating to water supply/ Watervoorsieningsverordening P.N./P.K.522/1971 :Drainage by-law/ Dreineringsverordening P.N./P.K.418/1972: By-law relating to dumping and accumulation of waste material/ Verordening insake die storting en ophoping van afvalstowwe P.N./P.K. 419/1972: By-law relating to the damaging of streets/ Verordening insake die beskadiging van strate P.N./P.K. 504/1972: By-law relating to the fencing of private swimming pools, as amended/ Verordening insake die omheining van private swembaddens P.N./P.K. 622/1972: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 975/1978: By-law relating to the handling of food and food premises/Verordening insake die hantering van voedsel en voedselpersele P.N./P.K. 655/1979: By-law relating to abattoirs/ Verordening insake abattoirs P.N./P.K. 655/1979: By-law relating to sanitation/ Sanitasieverordening P.N./P.K. 154/1983: Fire Brigade By-law/ Brandweerverordening P.N./P.K. 448/1984: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/ Verordening insake rook op sekere persele en in voertuie P.N./P.K. 405/1987: By-law relating to caretakers, security officers and night watchmen/Verordening insake opsigters, sekuriteitsbeamptes en nagwagte Durbanville Municipality/ Durbanville Munisipaliteit: P.N./P.K. 77/1905: General series, as amended* P.N./P.K.1281/1907: General series, as amended* P.N./P.K. 492/1911: Health by-law* P.N./P.K. 178/1912: By-law relating to the keeping of bees* P.N./P.K. 181/1923: Additional by-law relating to the keeping of bees* P.N./P.K. 85/1934: By-iaw relating to dairies/ Melkeryeverordening P.N./P.K. 468/1937: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diere P.N./P.K. 37/1938: Petrol pump and tank; Storage of inflammable liquids/ Verordening insake petrolpompe en -tenke; Stoor van vlambare vloeistowwe P.N./P.K. 200/1941; Additional building by-Iaw/ Addisionele bouverordening P.N./P.K. 447/1941: Additional by-law relating to the keeping of dogs/ Addisionele verordening insake die aanhou van honde P.N./P.K. 407/1942: By-law relating to stop streets and parking/ Verordening insake stopstrate en parkering P.N./P.K. 769/1951: Traffic signs/ Verkeerstekens P.N./P.K. 983/1952: By-law prohibiting use as dwellings of buildings not erected for that purpose, as amended/ Verordening wat die gebruik as wonings van geboue wat nie vir daardie doel opgerig is nie, verbied P.N./P.K. 414/1953: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 914/1953: Preventing conditions likely to further the spread of fires/ Verordening insake Brandvoorkoming P.N./P.K. 605/1953: By-law relating to hawkers and pedlars/ Smousverordening P.N./P.K. 605/1953: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K. 249/1954: By-law relating to the driving of animals along certain roads/ Verordening om die aanja van diere op sekere paaie te reguleer P.N./P.K. 799/ 1954: By-law relating to restaurants and tea-rooms/Verordening insake restaurante en teekamers P.N./P.K. 708/1961: By-law relating to the removal of domestic refuse/ Verordening insake die verwydering van huishoudelike afval P.N./P.K. 1338/1966: By-law relating to the accumulation and dumping of rubbish and waste material/ Verordening insake die opgaar en storting van vullis en afvalstowwe P.N./P.K. 231/1968:. Advertising signs/ Verordening insake advertensietekens P.N./P.K. 665/1968: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/Verordening insake melkerye, melkwinkels en verkopers van melk P.N./P.K. 665/1968: By-law relating to drainage/ Dreineringsverordening P.N./P.K. 665/1968: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 665/1968: By-law relating water supply/ Watervoorsieningsverordening P.N./P.K. 936/1968: Smoke control by-law/ Rookbeheerverordening P.N./P.K. 21/1969: Additional building by-law, as amended/ Addisionele bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 891/1969: By-law relating to the prevention and suppression of nuisances, as amended/ Verordening insake die voorkoming en onderdrukking van oorlaste, soos gewysig P.N./P.K. 417/1970: By-law relating to the fencing of private swimming pools/ Verordening insake die omheining van private swembaddens P.N./PK. 537/1974: By-law relating to the control of noise/ Geraasbeheerverordening P.N./P.K. 1024/1978: By-law relating to the removal of vegetation and other matter from land, as amended/ Verordening insake die verwydering van plantegroei en ander voorwerpe van grond P.N./P.K. 314/1982: By-law relating to builders contractors and their employees, as amended/ Verordening insake boukontrakteurs en hulle werknemers, soos gewysig P.N./P.K. 315/1982: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/ Verordening insake rook in sekere geboue of voertuie P.N./P.K. 58/1983: Fire Brigade By-law/ Brandweerverordening P.N./P.K. 766/1983: Liquefied petroleum gas by-law/ Verordening insake vloeibare petroleumgas P.N./P.K. 752/1988: By-law relating to the procedure and the maintenance of order at meetings/ Verordening om die prosedure by vergaderings te reel P.N./P.K. 490/1989: Butchery By-law/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 612/1994: Additional by-law relating to water supply/ Addisionele verordening insake watervoorsiening Fish Hoek Municipality/ Vish oek Munisipaliteit P.N./P.K. 231/1922: Additional general series, as amended* P.N./P.K. 249/1923: Additional general series, as amended* P.N./P.K. 200/1937: By-law relating to water charges and sanitary fees/Verordening insake gelde vir die voorsiening van water en sanitasiedienste P.N./P.K.89/1938: Bicycle by-law, as amended/ Fietsverordening, soos gewysig P.N./P.K. 325/1945: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K. 307/1946: By-law relating to dairies and the keeping of animals/ Verordening insake melkerye en die aanhou van diere P.N./P.K. 33/1947: By-law relating to the display of advertisements/Advertensieverordening P.N./P.K.210/1947: By-law relating to Boarding houses/ Verordening insake losieshuise P.N./P.K. 271/1947: By-law relating to the use of streets, roads or passages by animal-drawn traffic, as amended/ Verordening insake die gebruik van strate, paaie of deurgange deur voertuie wat deur diere getrek word, soos gewysig P.N./P.K. 246/1948: General series, as amended/ Algemene reeks, soos gewysig P.N/P.K. 606/1949: Additional building by-law/ Addisionele bouverordening, soos gewysig P.N/P.K. 30/1950: By-law relating to the keeping of dogs/ Verordening insake die aanhou van honde P.N./P.K. 472/1952: By-law relating to omnibuses, as amended/ Verordening insake busse, soos gewysig P.N./P.K.491/1952: Drainage by-law/ Dreineringsverordening P.N/P.K. 390/1954: By-law relating to the driving of animals along streets/ Verordening insake die aanja van diere in strate P.N./P.K. 364/1955: By-law relating to the keeping of poultry, as amended/ Verordening insake die aanhou van pluimvee, soos gewysig P.N./P.K. 565/1955: By-law relating to bakeries, as amended/ Bakkeryeverordening, soos gewysig P.N./P.K. 565/1955: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K.765/1955: Additional by-law relating to barbers and hairdressers/ Addisionele verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K. 766/1955: Additional by-law relating to pedal cycles/ Addisionele verordening insake fietse P.N./P.K. 767/1955: By-law relating to restaurants, tea-rooms and eating houses, as amended/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuise, soos gewysig P.N./P.K. 354/1956: Additional by-law relating to streets/ Addisionele verordening insake strate P.N./P.K. 44/1959: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or the frontages of streets, as amended/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van die voorkant van strate, soos gewysig P.N./PK. 772/1963: Additional building by-law, as amended/ Addisionele bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 773/1963: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 373/1965: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknemers van plaaslike owerhede P.N./P.K.107/1968: Additional drainage by-law, as amended/ Addisionele dreineringsverordening, soos gewysig P.N./P.K. 479/1968: By-law relating to smoke control, as amended/ Rookbeheerverordening, soos gewysig P.N.P.K. 692/1968: By-law relating to the fumishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek, as amended P.N./PK.415/1970: By-law relating to the fencing of private swimming pools, as amended/ Verordening insake die omheining van private swembaddens, soos gewysig P.N./P.K. 113/1972: By-law relating to pedal cycles, as amended/ Verordening insake fietse, soos gewysig P.N./P.K. 457/1974: By-law prohibiting dogs on certain premises, as amended/ Verordening wat honde op sekere persele verbied, soos gewysig P.N./P.K. 544/1974: By-law relating to the regulation and control of taxi's, as amended/Verordening insake die regulering en beheer van huurmotors, soos gewysig P.N./P.K. 343/1975: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/Verordening insake melkerye, melkwinkels en melkverkopers, soos gewysig P.N./P.K. 767/1977: Building by-law, as amended/ bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 204/1982: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/Verordening insake rook in sekere geboue of voertuie P.N./P.K.374/1989: By-law relating to the procedure of meetings, as amended/ Verordening insake die prosedure by vergaderings,soos gewysig Goodwood Municipality P.N./P.K. 341/1942: General series, as amended/Algemene reeks, soos gewysig P.N./P.K. 139/1944: By-law relating to parking, pedestrians and stop streets/ Verordening insake parkering, voetgangers en stopstrate P.N./P.K.133/1949: General series, as amended/ Algemene reeks, soos gewysig P.N./P.K. 684/1953: By-law relating to the control of loudspeakers, as amended/ Verordening insake die beheer van luidsprekers, soos gewysig P.N./P.K. 331/1959: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets, as amended/ Verordening insake advertensietekens en die onsiering van voorkante van strate P.N./P.K. 614/1960: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknemers van plaaslike owerhede P.N./P.K. 667/1968: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 807/1968: By-law relating to smoke control/ Verordening insake rookbeheer P.N./P.K. 1051/1971: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 1048/1971: Industrial effluent by-law/ Verordening insake industriele uitvloeisel P.N./P.K. 768/1973: By-law relating to the use of guns and firearms/ Verordening isake die gebruik van gewere en vuurwapens P.N./P.K. 986/1974: By-law relating to the regulation and control of taxi's, as amended/ Verordening insake die regulering en beheer van huurmotors P.N./P.K. 360/1976: By-law relating to the fencing of private swimming pools and excavations, as amended/ Verordening insake die omheining van private swernbaddens en uitgrawings P.N./P.K. 647/1982: Fire Brigade By-law/ Brandweerverordening P.N./P.K. 337/1991: Water by-law, as amended/ Waterverordening, soos gewysig Gordon's Bay Municipality: Gordonsbaai Munisipaliteit P.N./P.K. 787/1903: General series, as amended* P.N./P.K. 513/1957: Accommodation by-law/ Verordening insake akkommodasie P.N./P.K. 329/1959: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strate P.N./P.K. 828/1970: By-law relating to building plan fees, as amended/ Verordening insake bouplangelde, soos gewysig P.N./P.K. 806/1972: By-law relating to barbers and hairdressers, as amended/Verordening insake barbiers en haarkappers, soos gewysig P.N./P.K. 901/ 1973: Prevention of fires/ Brandvoorkomingsverordening P.N./P.K. 757/1974: By-law relating to the furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 349/1976: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 257/1985: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgelde P.N./P.K. 336/1985: By-law relating to the fencing of private swimming pools/ Verordening insake die omheining van private swembaddens P.N./P.K. 641/1986: Additional by-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/ addisonele verordening insake melkerye, melkwinkels en melkverkopers P.N./P.K. 517/1988: By-law relating to streets, as amended/ Strateverordening, soos gewysig P.N./P.K. 1072/1988: Butcheries By-law/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 478/1989: By-law relating to the re-inspection of meat/ Verordening insake die her-inspeksie van vleis P.N./P.K. 505/1989: By-law to provide for the payment of interest on overdue accounts/Verordening om voorsiening te maak vir die betaling van rente op agterstallige rekeninge P.N./P.K. 501/1990: Advertising signs by-law/ Verordening insake advertensietekens P.N./P.K. 564/1994: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimvee Helderberg Municipality/ Helderberg Munisipaliteit P.N./P.K. 93/1998: Rules of procedure relating to the conduct of meetings of the Council and its committees, as amended/ Prosedurereels vir die hou van vergaderings van die Raad en sy komitees, soos gewysig Kraaifontein Municipality/ Kraaifontein Munisipaliteit P.N./P.K. 171/1949: Health By-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 150/ 1950: By-law relating to stop streets/ Verordening insake stopstrate P.N./P.K. 426/ 1950: General series, as amended/ Algmene reeks, soos gewysig P.N./P.K. 623/1952: Building by-law, as amended/ bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 59/1953: Abattoir by-law/ Abattoirverordening P.N./P.K. 670/ 1953: Sanitation by-law, as amended/ Sanitasieverordening, soos gewysig P.N./P.K. 842/1960: Water by-law, as amended/ Waterverordening, soos gewysig P.N./P.K. 422/1965: Advertising signs by-law/ Verordening insake advertensie tekens P.N./P.K. 584/ 1968: By-law relating to the removal of vegetation from land, as amended/Verordening insake die verwydering van plantegroei van grond, soos gewysig P.N./P.K. 700/1971: Building by-law, as amended/ bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 526/1972: By-law relating to the fencing of private swimming pools/ Verordening insake die omheining van private swembaddens P.N./P.K. 812/1973: By-law relating to the accumulation and dumping of rubbish and waste material on premises/ Verordening insake die opgaar en storting van vullis en afvalmateriaal op persele P.N./P.K. 38/1975: By-law relating to the damaging of streets/ Verordening insake die beskadiging van strate P.N./P.K. 852/1976: By-law relating to the control of noise/ Geraasbeheerverordening P.N./P.K. 440/1978: By-law relating to bakeries/ Verordening insake bakkerye P.N./P.K. 440/1978: By-law relating to the furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 492/1979: By-law relating to liquefied petroleum gas/ Verordening insake vloeibare petroleumgas P.N./P.K. 670/1979: By-law relating to the handling of food and food premises/ Verordening isake die hantering van kos en kospersele P.N./P.K. 848/1979: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysig P.N./P.K. 731/1982: Fire Brigade By-law/ Brandweerverordening P.N./P.K. 497/1984: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgelde P.N./P.K. 267/ 1989: Butcheries By-law/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 109/1992: By-law relating to unsightly and neglected premises/ Verordening insake onooglike en verwaarloosde persele P.N./P.K. l7/1995: Drainage By-law/ Dreineringsverordening Kuils River Municipality/ Kuilsrivier Munisipaliteit P.N./P.K. 192/1942: General series, as amended/ Algemene reeks, soos gewysig P.N./P.K. 426/1942: By-law relating to stop streets, as amended/ Verordening insake stopstrate, soos gewysig P.N./P.K. 209/1943: Health by-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 100/1944: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 306/1952: By-law prohibiting use as dwelling of buildings not erected for that purpose/ Verordening wat die bewoning van geboue wat nie vir die doel opgerig is nie, verbied P.N./P.K. 388/1952: By-law relating to the controlling and licensing of carnivals, circuses and merry-go-rounds/ Verordening insake die beheer en lisesiering van karnavalle, sirkusse en mallemeules P.N./P.K. 218/1954: Additional general series, as amended/ Addisionele algemene reeks, soos gewysig P.N./P.K. 219/1954: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K. 219/1954: By-law relating to butcheries/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 219/1954: By-law relating to bakeries/ Bakkeryeverordening P.N./P.K. 219/1954: By-law relating to abattoirs/ Abattoirverordening P.N./P.K. 219/1954: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K. 219/1954: By-law relating to traffic signs/ Verordening insake verkeerstekens P.N./P.K. 219/ 1954: By-law relating to laundries/ Verordening insake wasserye P.N./P.K. 219/1954: Sanitation by-law/ Sanitasieverordening P.N./P.K. 219/1954: Building by-law/ bouverordening P.N./P.K. 525/1955: By-Iaw relating to light/ Verordening insake lig P.N./P.K. 538/1957: Additional sanitary by-law, as amended/ Addisionele sanitasieverordening, soos gewysig P.N./P.K. 244/l960: By-law relating to the riding or leading of animals along public roads/ Verordening insake die ry of lei van diere langs openbare paaie P.N./P.K. 544/1960: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknerners van plaaslike owerhede P.N./P.K. 737/ 1961: Additional by-law relating to restaurants, refreshment or tea-rooms and eating-houses, as amended/ Addisionele verordening insake restaurante, teekamers en eethuise, soos gewysig P.N./P.K. 760/l96l: By-law relating to restaurants, refreshment or tea-rooms or eating-houses, as amended/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuise, soos gewysig P.N./P.K. 581/1962: Water by-law/ Waterverordening P.N./P.K. 109/1963: Additional boarding-house by-law/ Addisionele losieshuisverordening P.N./P.K. 258/1965: By-law relating to premises where poultry are slaughtered and processed for sale, as amended/ Verordening insake persele waar pluimvee geslag en vir verkoop prosesseer word, soos gewysig P.N./P.K. 831/1968: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 87/1972: Additional building by-law, as amended/ addisionele bouverordening,soos gewysig P.N./P.K. 183/1974: Use of guns and firearms by-law/ Verordening insake die gebruik van gewere en vuurwapens P.N./P.K. 504/ I974: By-law relating to provision and maintenance of adequate partition around swimming pools, as amended/ Verordening insake die voorsiening en onderhoud van doeltreffende omheining van swembaddens, soos gewysig P.N./P.K. 1016/1975: Additional sanitary by-law, as arnended/ addisionele sanitasie verordening, soos gewysig P.N./P.K. 655/1977: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/Verordening insake melkerye, melkwinkels en verkopers van melk, soos gewysig P.N./P.K. 664/1977: Additional by-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/ addisionele verordening insake melkerye, melkwinkels en verkopers van melk P.N./P.K. 216/1978: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysig P.N./P.K. 217/1978: Additional drainage by-law, as amended/ addisionele dreineringsverordening, soos gewysig P.N./P.K. 1098/1978: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 780/1980: By-law relating to dilapidated, and objectionable buildings and structures, as amended/ Verordening insake verwaarloosde, onooglike en aanstootlike geboue en strukture, soos gewysig P.N./P.K. 656/1981: By-law relating to provision of public sanitary fittings in business buildings/ Verordening insake die voorsiening van openbare sanitasiegeriewe in besigheidsgeboue P.N./P.K. 498/1984: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgelde P.N./P.K. 665/1988: By-law relating to the procedure at meetings/ Verordening insake die prosedure by vergaderings P.N./P.K. 792/1989: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diere Milnerton Municipality/ Milnerton Munisipaliteit P.N./P.K. 183/1926: Health by-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 253/1926: General series, as amended/ Algemene reeks,soos gewysig P.N./P.K. 209/1931: Milk by-law/ Melkverordening P.N./P.K. 508/1937: Additional traffic by-law/Addisionele verkeersverordening P.N./P.K. 256/1942: Wiring of premises by-law/ Verordening insake die bedrading van persele P.N./P.K. 120/1952: Roads traffic by-law, as amended/ Padverkeerverordening, soos gewysig P.N./P.K. 590/ 1955: Poultry by-law/ Pluimveeverordening P.N./P.K. 590/1955: By-law relating to barbers and hairdressers, as amended/ Verordening insake barbiers en haarkappers, soos gewysig P.N./P.K. 590/1955: By-law relating to accommodation, as amended/Akkommodasieverordening, soos gewysig P.N./P.K. 594/1955: Additional by-law relating to barbers and hairdressers/ Addisionele verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K. 15/1956: By-law relating to the naming of streets/ Verordening insake die naamgewing van strate P.N./P.K. 913/1966: By-law relating to the dumping and accumulation of matter, as amended/ Verordening insake die storting en opgaar van stowwe, soos gewysig P.N./P.K. 567/1968: Smoke control by-law/ Rookbeheerverordening P.N./P.K. By-law relating tothe furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 974/1963: By-law relating to the control of loudspeakers/ Verordening insake die beheer van luidsprekers P.N./P.K. 634/1970: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk, as amended/ Verordening insake melkerye, melkwinkels en verkopers van melk, soos gewysig P.N./P.K. 688/ 1971: By-law relating to restaurants, refreshments, tea-rooms and eating-houses/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuise P.N./P.K. 152/1972: By-law relating to the fencing of private swimming pools/ Verordening insake die omheining van private swembaddens P.N./P.K. 372/1972: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 11/1973: Additional building by-law, as amended/ Addisionele bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 117/1978: By-law relating to the depasturing of animals on municipal lands, as amended/ Verordening insake die weiding van diere op munisipale grond, soos gewysig P.N./P.K. 1 10/1982: Additional water by-law/ Addisionele waterverordening P.N./P.K. 347/1982: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/Verordening insake rook in sekere geboue of voertuie P.N./P.K. 492/1982: By-law relating to the accumulation, dumping, storage or depositing of material/ Verordening insake die opgaar, storting stoor en plasin van materiaal P.N./P.K. 126/1984: By-law relating to noise levels of motor vehicles/ Verordening insake geraasvlakke van motorvoertuie P.N./P.K. 295/1989: By-law relating to butcheries/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 295/1989: By-law relating to the procedure and the maintenance of order at meetings/ Verordening insake die prosedure en handhawing van orde tydens vergaderings Blaauwberg Municipality/ Blaauwberg Munisipaliteit P.N./P.K. 486/1996: Rules of procedure relating to the conduct of meetings/ Prosedurereels insake die hou van vergaderings Oostenberg Municipality/ Oostenberg Munisipaliteit P.N./P.K. 314/1999: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diere P.N./P.K. 315/1999: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K. 228/2000: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of street/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strate Parow Municipality / Parow Munisipaliteit P.N./P.K. 75/1921: Additional cattle by-law, as amended * P.N./P.K. 193/1926: By-law relating to wood and iron buildings, as amended/ Verordening insake hout- en ystergeboue . P.N./P.K. 98/1930: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysig P.N./P.K. 384/1931: By-law relating to additional charge for water connections/ Verordening insake addisionele gelde vir wateraansluitings P.N./P.K. 33/1934: Additional building by-law/ Addisionele bouverordening P.N./P.K. 85/1941: By-law relating to carting of material in open motor vehicles/ Verordening insake vervoer van materiaal in oop rnotorvoertuie P.N./P.K. 50/1943: By-law relating to parking and stop streets/ Verordening insake parkering en stop strate P.N./P.K. 801/1951: By-law relating to roads and traffic/ Verordening insake paaie en verkeer P.N./P.K. 305/1951: Prevention of the spread of fires by-law/ Verordening insake brandvoorkoming - P.N./P.K. 504/l951: By-law relating to light/ Verordening insake lig P.N./P.K. 661/1952: By-law relating to the procedure at meetings of the council and its committees, as amended/ Verordening insake die prosedure by vergaderings van die Raad en sy komitees P.N./P.K. 950/1954: By-law relating to the appointment of daily paid employees/Vcrordening insake die aanstelling van daagliks besoldigde werknemers P.N./P.K. 663/1955: Additional by-law relating to the keeping of poultry/ addisionele verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K. 33/1962: By-law relating to the substitution of gross service charges by a fixed percentage, as arnended/ Verordening insake die vervanging van grootmaat dienstegelde deur 'n vaste persentasie, soos gewysig P.N./P.K. 761/1978: Additional by-law relating to hawkers and pedlars/ Addisionele verordening insake smouse, soos gewysig P.N./P.K. 100/1983: General series of by-laws, as amended: / Algemene reeks, soos gewysig: Chapter 3: Barbers and hairdressers/ Hoofstuk 3: Barbiers en haarkappers Chapter 4: Bushes and combustible material on premises/ Hoofstuk 4: Bosse en brandbare materiaal op persele Chapter 9: Guns and firearms/ Hoofstuk 9: Gewere en vuurwapens Chapter 11: Dogs-control of/ Hoofstuk 11: Beheer van honde Chapter 13: Information to the public/ Hoofstuk 13: Inligting aan die publiek Chapter 14: Cafes and restaurants/ Hoofstuk 14: Kafees en restaurante Chapter 16: Boarding houses/ Hoofstuk 16: Losieshuise Chapter 17: Lot-determination of matters by/ Hoofstuk 17: Bepaling van aangeleenthede deur loting Chapter 18: Public buses, taxis and traffic/ Hoofstuk 18: Openbare busse, huurmotors en verkeer Chapter 19: Order-Rules of/ Hoofstuk 19: Prosedurereels Chapter 24: Smoke control-air pollution/ Hoofstuk 24: Rookbeheer-lugbesoedeling Chapter 25: Smoke in certain premises or vehicles/ Hoofstuk 25: Rook in sekere geboue of voertuie Chapter 26: Circuses and amusement parks/ Hoofstuk 26: Sirkusse en pretparke Chapter 32: Inflammable substances/ Hoofstuk 32: Ontvlambare stowwe Chapter 33: LPG gas/ Hoofstuk 33: Vloeibare petroleumgas Chapter 35: Water supply/ Hoofstuk 35: Watervoorsiening P.N./P.K. 470/1984: Fire Brigade By-law/ Brandweerverordening P.N./P.K. 471/1984: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diere P.N./P.K. 31/1985: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgelde P.N./P.K. 400/1986: By-law relating to overseers and night watchmen in the municipal area/ Verordening insake toesighouers en nagwagte in die munisipale gebied P.N./P.K. 276/1989: Butcheries By-law/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 620/1994: Rules of order for the conduct of meetings/ Prosedurereels vir die hou van vergaderings Pinelands Municipality/ Pinelands Munisipaliteit P.N./P.K. 198/1924: Waterworks by-law, as amended/ Waterwerkeverordening, soos gewysig P.N./P.K. 387/1925: By-law relating to electricity supply tariff/ Verordening insake elektrisiteitstarief P.N./P.K. 316/1931: Dog tax by-law/ Hondebelastingverordening P.N./P.K. 102/1940: Building by-law, as amended/ Bouverordening,soos gewysig P.N./P.K. 121/1940: General series, as amended/ Algemene reeks, soos gewysig P.N./P.K. 129/1942: By-law relating to the control licensing and supervision of omnibuses/ Verordening insake die beheer, lisensiering en toesig oor busse P.N./P.K. 111/1951: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K. 417/1952: By-law relating to laundries/ Verordening insake wasserye P.N./P.K. 417/1952: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K. 716/l952: Additional butchery by-law/ Addisionele slaghuisverordening P.N./P.K. 749/1954: Additional by-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms and eating houses/ Addisionele verordening insake restaurante, teekarners en eethuise P.N./P.K. 750/1954: By-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms and eating houses, as amended/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuise, soos gewysig P.N./P.K. 481/1955: Additional by-law relating to the keeping of poultry/ Addisionele verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K. 879/1956: Rules of order, as amended/ Prosedurereels, soos gewysig P.N./P.K. 695/1960: Persons who go from door to door for the purpose of buying goods/ Verordening insake persone wat van deur tot deur goedere aankoop P.N./P.K. 77/1960: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strate P.N./P.K. 316/1961: By-law relating to public places of recreation, safety of public at cinematograph exhibitions, as amended/ Verordening insake openbare plekke van vermaak en die veiligheid van die publiek by bioskope, soos gewysig P.N./P.K. 731/1964: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknemers van plaaslike owerhede P.N./P.K. 675/1968: By-law relating to the fumishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 846/1968: Smoke control by-law/ Rookbeheerverordening P.N./P.K. 366/1971: By-law relating to the fencing of private swimming pools, as amended/ Verordening insake die omheining van private swembaddens P.N./P.K. 992/1973: By-law relating to the fencing of private pools/ Verordening insake die omheining van swembaddens P.N./P.K. 796/1978: By-law relating to nuisances, as amended/ Verodening insake oorlaste, soos gewysig P.N./P.K. 543/1980: Keeping of animals, insects and reptiles/ Aanhou van diere, insekte en reptiele P.N./P.K. 9/1980: By-law relating to bakeries/ Verordening insake bakkerye P.N./P.K. 10/1980: By-law relating to accommodation establishments/ Verordening insake verblyfsondernemings. P.N./P.K. 11/1980: By-law relating to fishmongers/ Verordening insake visverkopers P.N./P.K. 29/1982: By-law relating to sewerage charges, as amended/ Verordening insake rioolgelde, soos gewysig P.N./P.K. 310/1982: By-law relating to smoking in certain premises or vehicles/Verordening insake rook in sekere geboue of voertuie P.N./P.K. 542/1989: Butchery by-law/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 824/1990: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig Simon's Town Municipalityf Simonstad Munisipaliteit P.N./P.K. 437/1891: General series, as amended * P.N./P.K. 580/1897: Additional dangerous weapons by-law * P.N./P.K. 842/1899: Public health by-law, as amended * P.N./P.K. 652/1903: Harbour by-law * P.N./P.K. 207/1910: Prohibition of pictures * P.N./P.K. 163/1911: By-law governing speed and traffic of motor cars and motor bicycles, as amended * P.N./P.K. 2072/1913: By-law relating to the speed of motor cars P.N./P.K. 359/1922: By-law relating to midwives * P.N./P.K. 322/1925: Milk by-law, as amended * P.N./P.K. 192/1926: Health by-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 294/1929: By-law relating to hairdressers/ Verordening insake haarkappers P.N./P.K. 83/1930: Additional traffic by-law/ Addisionele verkeersverordening P.N./P.K. 85/1930: By-law relating to motor omnibuses plying for hire of passengers or persons, as amended/ Verordening insake motorbusse wat te huur is vir die vervoer van passasiers of persone, soos gewysig P.N./P.K. 503/1930: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 482/ 1931: Water by-law, as amended/ Waterverordening, soos gewysig P.N./P.K. 149/1933: By-law relating to the keeping of animals, poultry, etc/ Verordening insake die aanhou van diere, pluimvee, ens P.N./P.K. 403/1935: Health by-law, as amended/ Gesondheidsverordening, soos gewysig P.N./P.K. 448/1936: Traffic by-law, as amended/ Verkeersverordening, soos gewysig P.N./P.K. 74/1937: By-law relating to the registration of hawkers, as amended/ Verordening insake die registrasie van smouse, soos gewysig P.N./P.K. 502/1938: Additional by-law relating to the protection of foodstuffs against contamination/ Addisionele verordening insake die beskerming van voedsel teen besmetting P.N./P.K. 45/1941: By-law relating to amended water charges, as amended/ Verordening insake gewysigde watertariewe, soos gewysig P.N./P.K. 244/1942: By-law relating to hairdressers or barber shops or beauty parlours/ Verordening insake haarkappers en barbiers of skoonheidsalonne P.N./P.K. 270/1942: By-law relating to boarding houses, as amended/ Verordening insake losieshuise, soos gewysig P.N./P.K. 116/1944: By-law relating to the sale of goat meat/ Verordening insake die verkoop van bokvleis P.N./P.K. 290/1945: By-law relating to the furnishing of information --title situation value of properties/ Verordening insake die verskaffing van inligting oor eiendomswaardes P.N./P.K. 531/1948: By-law relating to the management and control of dwellings provided to the council/ Verordening insake die beheer en bestuur van wonings wat aan die Raad voorsien is P.N./P.K. 559/1948: By-law relating to wash houses/ Verordening insake washuise P.N./P.K. 227/1950: Additional cycle by-law/ Addisionele fietsverordening P.N./P.K. 315/1950: Preventing the spread of fires by-law/ Brandvoorkomingsverordening P.N./P.K. 441/1950: Additional health by-law, as amended/ Addisionele gesondheidsverordening, soos gewysig P.N./P.K. 98/1951: By-law relating to the location, native advisory board and trading, as amended/ Verordening insake die lokasie, naturelle adviserende raad en handeldryf soos gewysig P.N./P.K. 179/1951: By-law relating to light/ Verordening isake lig P.N./P.K. 315/1951: Fire Brigade By-law/ Brandweerverordening P.N./P.K. 504/1952: Additional health by-law, as amended/ Addisionele gesondheidsverordening, soos gewysig P.N./P.K. 550/1952: By-law prohibiting the use as dwellings of buildings not erected for that purpose/ Verordening wat die gebruik van geboue wat nie as wonings opgerig is nie, verbied P.N./P.K. 659/1952: By-law relating to butcheries, as amended/Verordening insake slaghuise, soos gewysig P.N./P.K. 444/1953: Sanitation by-law/ Sanitasieverordening P.N./P.K. 153/1954: By-law relating to the naming of streets/ Verordening insake die benaming van strate P.N./P.K. 662/1954: Water by-law/ Waterverordening P.N./P.K. 663/1954: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysig P.N./P.K. 977/1954: Additional abattoir by-law, as amended/ Addisionele abattoirverordening, soos gewysig P.N./P.K. 988/ 1954: Abattoir by-law/ Abattoirverordening P.N./P.K. 723/1955: Drainage by-law/ Dreineringsverordening P.N./P.K. 723/1955: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K. 723/1955: By-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms, or eating houses/ Verordening insake restaurante, teekamers of eethuise P.N./P.K. 724/1955: Additional by-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms, or eating houses/ Addisionele verordening insake restaurante, teekamers of eethuise P.N./P.K. 739/1956: Premises licensed for the accommodation of natives/ Persele wat vir die bewoning van naturelle Iisensieer is P.N./P.K. 610/1957: By-law relating to dilapidated buildings and and objectionable structures/ Verordening insake verwaarloosde geboue en aanstootlike en onooglike strukture P.N./P.K. 173/1957: Building by-law/ Bouverordening P.N./P.K. 84/1958: Additional streets by-law, as amended/ Addisionele strateverordening, soos gewysig P.N./P.K. 491/1960: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese skemas vir werknemers van plaaslike owerhede P.N./P.K. 25/1963: By-law relating to the keeping of poultry/Verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K. 718/1968: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 1079/1971: Smoke control by-law/ Rookbeheerverordening P.N./P.K. 151/1974: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strate P.N./P.K. 336/1974: Additional building by-law/ Addisionele bouverordening P.N./P.K. 1059/1975: Additional water by-law, as amended/ Addisionele waterverordening, soos gewysig P.N./P.K. 1060/1975: Additional drainage by-law, as amended/ Addisionele dreineringsverordenig, soos gewysig P.N./P.K. 844/1977: By-law relating to the control of unhealthy, insanitary, unsightly and objectionable buildings, as amended/ Verordening insake die beheer van ongesonde, onooglike en aanstootlike geboue, soos gewysig P.N./P.K. 636/1985 Traffic by-law, as amended/ Verkeersverordening, soos gewysig P.N./P.K. 108/1988: By-law relating to the control of loudspeakers, radio's, etc/ Verordening insake die beheer van luidsprekers, radio's, ens P.N./P.K. 713/1988: By-law relating to the procedure at meetings/ Verordening insake die prosedure by vergaderings Somerset West Municipality / Somerset-Wes Munisipaliteit P.N./P.K. 310/1910: Water by-law, as amended * P.N./P.K. 325/1914: By-law relating to slaughterhouses * P.N./P.K. 338/1914: By-law relating to the control of slaughterhouses and premises used for slaughtering * P.N./P.K. 130/1915: By-law relating wash houses and pail closets, as amended * P.N./P.K. 352/1917: General series, as amended* P.N./P.K. 132/1926: Health by-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 10/1931: By-law relating motor omnibuses plying for the hire of passengers or persons, as amended/ Verordening insake motorbusse wat te huur is vir die vervoer van passasiers of persone, soos gewysig P.N./P.K. 399/1935: Health by-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 413/1935: Additional health/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 268/ 1937: Traffic by-law, as amended/ Verkeersverordening, soos gewysig P.N 152/1950: Prevention of the spread of fires by-law/Brandvoorkomingsverordening P.N./P.K. 110/1950: By-law relating to the furnishing of information to the public/Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 153/1950: Additional cycle by-law/ Addisionele fietsverordening P.N./P.K. 154/1950: Pedal cycle by-law/ Fietsverordening P.N./P.K. 105/1951: Health by-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 163/1952: Electricity tariff by-law, as amended/ Verordening insake elektrisiteitstariewe, soos gewysig P.N./P.K. 262/1956: By-law relating to the control of loudspeakers/ Verordening insake die beheer van luidsprekers P.N./P.K. 354/1961: By-law relating to medical aid schemes for employees of local authorities/ Verordening insake mediese fondse vir werknemers van plaaslike owerhede P.N./P.K. 87/1963: By-law relating to hairdressers and barbers/ Verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K. 37/1963: By-law relating to restaurants, refreshment or tea rooms and eating houses/ Verordening insake restaurante, teekamers en eethuise P.N./P.K. 87/1963: By-law relating to fishmongers/ Verordening insake visverkopers P.N./P.K. 241/1966: By-law relating to advertising signs and the disfigurement of the front or frontages of streets, as amended/ Verordening insake advertensietekens en die ontsiering van voorkante van strate, soos gewysig P.N./P.K. 860/1967: By-law relating to the numbering of houses and buildings/Verordening insake die nommering van wonings en geboue P.N./P.K. 951/1967: By-law relating to the pasteurisation of milk, as amended/ Verordening insake die pasteurisasie van melk, soos gewysig P.N./P.K. 1021/1970: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 253/1973: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 208/1978: By-law relating to the provision and maintenance of adequate protection around swimming pools/ Verordening insake die voorsiening en onderhoud van doeltreffende omheining vir swembaddens P.N./P.K. 1238/1978: By-law relating to the levying of availability charges, as amended/ Verordening insake die heffing van beskikbaarheidsgelde, soos gewysig P.N./P.K. 654/ 1983: Industrial effluent by-law/ Verordening insake industriele uitvloeisel P.N./P.K. 252/1989: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimvee Strand Municipality/ Strand Munisipaliteit P.N./P.K. 822/1908: Sanitary by-law, as amended * P.N./P.K. 450/1934: Health by-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 17/1936: By-law relating to street trading by children and vendors of newspapers, etc/ Verordening insake straathandel deur kinders en koerantverkopers P.N./P.K. 593/1937: By-law relating to the establishment and control of stop streets, as amended/ Verordening insake die oprigting en beheer van stopstrate, soos gewysig P.N./P.K. 88/1944: Health by-law/ Gesondheidsverordening P.N./P.K. 569/1949: Market By-law/ Markverordening P.N./P.K. 224/1951: By-law relating to the keeping of poultry/ Verordening insake die aanhou van pluimvee P.N./P.K. 439/1951: By-law relating to barbers and hairdressers/ Verordening insake barbiers en haarkappers P.N./P.K. 559/1962: By-law relating to dilapidated buildings and unsightly and objectionable structures/ Verordening insake verwaarloosde geboue en onooglike en aanstootlike geboue P.N./P.K. 541/1963: By-law relating to dairies, milkshops and purveyors of milk/ Verordening insake melkerye, melkwinkels en melkverkopers P.N./P.K. 542/1963: By-law relating to the pasteurisation of milld Verordening insake die pasteurisasie van melk P.N./P.K. 329/1964: Wiring of premises by-law/ Verordening insake die bedrading van persele P.N./P.K. 50/1966: By-law relating to public motor vehicles/ Verordening insake openbare motorvoertuie P.N./P.K. 134/1969: By-law relating to the furnishing of information to the public/ Verordening insake die verskaffing van inligting aan die publiek P.N./P.K. 813/1972: Building by-law, as amended/ Bouverordening, soos gewysig P.N./P.K. 1136/1973: By-law relating to the levying of availability charges, as amended/Verordening insake beskikbaarheidsgelde, soos gewysig P.N./P.K. 358/1978: By-law relating to motor cars plying for hire, as amended/ Verordening insake huurmotors, soos gewysig P.N./P.K. 787/1978: By-law relating to the fencing of private swimming pools/Verordening insake die omheining van private swembaddens, soos gewysig P.N./P.K. 1026/1978: Liquefied petroleum gas by-law/ Verordening insake vloeibare petroleumgas P.N./P.K. 480/1979: lnflammable substances by-law/ Verordening insake ontvlambare vloeistowwe P.N./P.K. 553/1983: Fire Brigade By-law/ Brandweerverordening P.N./P.K. 694/1984: By-law relating to availability charges/ Verordening insake beskikbaarheidsgelde P.N./P.K. 457/1988: By-law relating to accommodation establishments/ Verordening insake P.N./P.K. 228/1989: Butcheries by-law/ Slaghuisverordening P.N./P.K. 842/1989: By-law relating to the keeping of animals/ Verordening insake die aanhou van diere P.N./P.K. 684/1992: Swimming bath by-law/ swembadverordening City of Tygerberg / Die Stad tygerberg P.N./P.K. 437/1996: By-law relating to the conduct of meetings of the council and its committees, as amended/ Verordening insake die hou van vergaderings van die raad en sy komitees P.N./P.K. 418/1999: By-law relating to the keeping of poultry/Verordening insake die aanhou van pluimvee West Coast Peninsula Municipality/ Weskus Skiereiland Munisipaliteit P.N./P.K. 14/ 1997: Water by-law/ waterverordening City of Cape Town Die Stad Kaapstad P.N./P.K. 278/1889: By-law relating to vehicles kept for hire or profit and street pavements * P.N./P.K. 1084/1892: By-law relating to explosives * P.N./P.K. 859/1894: By-law relating to proceedings for the election of councillors by ballot * P.N./P.K. 0791/1896: General series, as amended* P.N./P.K. 280/1897: General series * P.N./P.K. 610/1897: General series * P.N./P.K. 170/1898: By-law relating to brothels * P.N./P.K. 465.1898: Petroleum By-law * P.N./P.K. 671/1898: By-law relating to the overcrowding of houses * P.N./P.K. 0000/1901: By-law relating to maintenance of suitable hospital accommodation: isolation of persons * P.N./P.K. 0000/1902: By-law relating to balconies and verandahs * P.N./P.K. 352/1903: By-law relating to the killing of birds * P.N./P.K. 692/1903: Market by-law, as amended * P.N./P.K. 1233/1904: Building by-law * P.N./P.K. 349/1905: By-law relating to expectoration * P.N./P.K. 399/1905: Additional by-law relating to pasturage of animals on municipal lands * P.N./P.K. 196/1907: By-law relating to seamen's lodging houses * P.N./P.K. 1219/1908: Additional health by-law * P.N./P.K. 287/1910: By-law securing the safety of the public at cinematograph exhibitions, as amended * P.N./P.K. 336/191 1: By-law relating to licensing of motor cars * P.N./P.K. 394/1911: By-law relating to obstructive trees, hedges, etc * P.N./P.K. 408/1911: By-law relating to the prevention of danger from whirligigs, switchback railways, firearms, as amended * P.N./P.K. 90/1912: By-law relating to Jurgens recreation ground * P.N./P.K. 5/ 1913: By-law relating to mattressmakers and upholsterers * P.N./P.K. 72/1913: By-law relating to the speed of motor cars * P.N./P.K. 323/1913: General series * P.N./P.K. 7/1914: General series, as amended * P.N./P.K. 131/1914: By-law relating to vendors of fruit, vegetables, etc, as amended * P.N./P.K. 305/1914: By-law relating to the control of street traffic, control the use of carriageways * P.N./P.K. 348/1914: Slaughterhouse by-law, as amended * P.N./P.K. 367/1914: By-law relating to midwives, as amended * P.N./P.K. 183/1916: By-law relating to tariff of charges for hire of taxicabs from any authorised stand, as amended * P.N./P.K. 223/1916: By-law relating to the prevention of the sale, etc, of diseased, unsound or unwholesome food, as amended * P.N./P.K. 244/1916: Slaughterhouse by-law * P.N./P.K. 298/1916: By-law relating to public places of recreation, securing safety of public, as amended * P.N./P.K. 386/1916: Tenement house by-law * P.N./P.K. 433/1918: By-law relating to the erection of tents, as amended * P.N./P.K. 319/1919: By-law relating to the crossing over public footpaths * P.N./P.K. 80/1920: By-law relating to the provision of homes * P.N./P.K. 280/1920: By-law relating to the manufacture and sale of kaffir beer * P.N./P.K. 210/1921: Assize by-law * P.N./P.K. 214/1922: By-law relating to vehicles passing tramcars, as amended * P.N./P.K. 295/1922: By-law relating to meat, milk, dairy and food, as amended * P.N./P.K. 326/1922: Prevention of dangerous use of gunpowder, fireworks, petroleum, petrol and explosives by-law * P.N./P.K. 19/1923: Additional by-law relating to street trading by children * P.N./P.K. 204/1926: By-law relating to Ndabeni Location and advisory board, as amended * P.N./P.K. 215/1926: Additional rules of order, as amended * P.N./P.K. 389/1927: By-law relating to safety zones * P.N./P.K. 99/1929: By-law relating to the Metropolitan Tramways Company Limited/Verordening insake die Metropolitaanse Tremwee Eiendoms Beperk P.N./P.K. 158/1930: By-law relating to fees payable in respect of in-patients, infectious diseases hospitals/ Verordening insake gelde betaalbaar ten opsigte van binne-pasiente by hospitale vir aansteeklike siektes P.N./P.K. 294/1930: By-law relating to parking attendants, as amended/ Verordening insake parkeerwagte, soos gewysig P.N./P.K. 402/ 1 930: Offensive trade by-law/ Verordening insake aanstootlike bedrywe P.N./P.K. 218/1930: Dairy by-law, as amended/ Melkeryeverordening, soos gewysig P.N./P.K. 331/1932: By-law relating to pollution of any water which the public may have access to for use for drinking/ Verordening insake die besoedeling van enige water wat deur die publiek gedrink kan word P.N./P.K. 390/1932: By-law relating to plumbers and drainlayers, as amended/Verordening insake loodgieters en rioolleers, soos gewysig P.N./P.K. 261/1933: By-law relating to swings, roundabouts, etc./ Verordening insake swaaie, mallemeules, ens P.N./P.K. 319/ 1933: Water by-law, as amended/ waterverordening, soos gewysig P.N./P.K. 268/l938: By-law relating to census of natives/ Verordening insake die sensus van naturelle P.N./P.K. 423/1940: By-law relating to the control of sale, storage, deposit of goods which are in unclean conditions/ Verordening insake die verkoop, stoor en plasing van goedere vuil omstandighede P.N./P.K. 729/1950: By-law relating to the fixing of charges for rendering of certain services, as amended/ Verordening insake die vasstelling van fooie vir die lewering van sekere dienste, soos gewysig P.N./P.K. 382/1952: By-law relating to uniform charge for construction of certain portions of private sewers, as amended/ Verordening insake eenvormige fooie vir die oprigting van sekere dele van private riole, soos gewysig P.N./P.K. 346/1953: By-law relating to the control of loudspeakers, as amended/Verordening insake die beheer van luidsprekers, soos gewysig P.N./P.K. 472/1953: By-law relating to exitways from buildings in case of fire or other emergency, as amended/ Verordening insake uitgange vanaf geboue in die geval van brand of ander noodgeval, soos gewysig P.N./P.K. 693/1956: By-law relating to slaughterhouses/ Verordening insake slagpale P.N./P.K. 459/1960: By-law relating to dairies and keeping of animals, as amended/ Verordening insake melkerye en die aanhou van diere, soos gewysig P.N./P.K. 756/1960: By-law relating to the conveying and handling for sale of meat intended for human consumption, as amended/ Verordening insake die vervoer en hantering vir verkoop van vleis wat vir menslike verbruik bedoel is, soos gewysig P.N./P.K. 539/1964: By-law relating to the prevention of conditions likely to give shelter to vagrants: Health and safety/ Verordening insake die voorkoming van toestande wat skuiling aan rondlopers kan bied: Gesondheid en veiligheid P.N./P.K. 787/1964: By-law relating to encroachment of public street by trees, shrubs growing on private property/ Verordening insake die oorskreiding op openbare strate deur bome en struike wat op private eiendom groei P.N./P.K. 420/1965: By-law relating to the sale of food from vending machines/Verordening insake die verkoop van voedsel vanaf muntoutomate P.N./P.K. 295/ I966: By-law relating to advertising, bill posting, signs, etc, disfigurement of fronts of streets, as amended/ Verordening insake advertensies, aanplakbiljette, tekens, ens, onsiering vanvoorkante van strate, soos gewysig P.N./P.K. 742/1968: Smoke control by-law/ Rookbeheerverordening P.N./P.K. 530/1969: By-law relating to furnishing of information from rates, property and service registers, fees, as amended/ Verordening insake die verskaffing van inligting uit belasting-, eiendoms- en diensteregisters, fooie, soos gewysig P.N./P.K. 709/1972: By-law relating to the payment of fees by certain residents urban Bantu residential areas/ Verordening insake die betaling van fooie deur sekere inwoners in stedelike Bantoe woonbuurte P.N./P.K. 764/1972: Building by-law, as amended/ Bouverordening,soos gewysig P.N./P.K. 251/1973: By-law relating to Urban Bantu Council Gugulethu/ Verordening insake Stedelike Bantoeraad, Gugulethu P.N./P.K. 703/1981: Smoking in certain premises and vehicles/ Rook in sekere persele en voertuie P.N./P.K. 177/1996: Rules of procedure conduct of meetings of City Council and its committees/ Prosedurereels vir die hou van vergaderings deur die Stadsraad en sy komitees By-laws of former Black Municipalities in respect of: Lwandle Town Council; Mfuleni Town Council; Old Crossroads Town Council; Ikapa Town Council and Lingelethu West City Council/ Verordeninge van vorige Swart Munisipaliteite ten opsigte van: Lwandle Dorpsraad; Mfuleni Dorpsraad; Old Crossroads Dorpsraad; Ikapa Dorpsraad en Lingelethu-Wes Stadsraad GNR2211/183: Standing Orders-Town Council/ Vaste reglement- Dorpsraad R2607/1983: By-laws relating to second-hand goods/ Verordeninge insake tweedehandse goedere P.N./P.K. 1253/1984: By-laws relating to the control of slums/ Verordeninge insake krotbuurte P.N./P.K. 173/1989: By-law relating to the keeping of animals other than dogs/ Verordening insake die aanhou van diere anders as honde R 1025/1985: By-laws relating to the control of the licensing of plumbers and drainlayers/ Verordeninge insake die beheer en lisensiering van loodgieters en rioolleers P.N./P.K. 823/1989: By-law on the control of hostels/Verordening insake die beheer van hostels P.N./P.K. 174/1989: By-law relating to the control and supervision of certain matters in a town/city/ Verordening insake die beheer en toesig oor sekere aangeleenthede in 'n dorp/stad

History of this By-law