🎉 Open By-laws turns 10 this year and is now part of Law Library! Read more in our blog post.

Kaap Agulhas Munisipaliteit se verordening insake probleemgeboue


Cape Agulhas
South Africa

Kaap Agulhas Munisipaliteit se verordening insake probleemgeboue, 2015

Ingevolge die bepalings van artikel 156 van die Grondwet van die Rubliek van Suid-Afrika, 1996, verordening van Kaap Agulhas Munisipaliteit soos volg:

1. Definisies

In hierdie verordering, geniet die Engelse teks voorrang in die geval van ’n teenstrydigheid tussen die verskillende tekste, en tensy dit uit die samehang anders blyk, het die volgende woorde die volgende betekenisse:"eienaar" tenopsigte van ’n gebou of grond die persoon op wie se naam die grond waarop sodanige gebou opgerig is of word, na gelang van die geval by die betrokke Aktekantoor geregistreer is, met inbegrip van ’n persoon wat in beheer van sodanige gebou is, met die verstande dat:
(a)As sodanige persoon in die geval van ’n natuurlike persoon, oorlede is of deur enige hof as verkwister of onbevoeg verklaar is om sy of haar eie sake te bestuur of ’n pasiënt is soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Geestesgsondheid, Wet 18 van 1973, of as sy of haar boedel gesekwestreer is, die eksekuteurs of curator, na gelang van die geval;
(b)As sodanige persoon, in die geval van ’n regspersoon, glikwideer of onder geregtelike bestuur geplaas is =, die likwidateur of geregtelike bestuurder, na gelang van die geval;
(c)As sodanige persoon in die Republiek is nie of sy of haar verblyfplek onbekend is, enige persoon wat as agent of andersins die bestuur, instandhouding en invordering van huurgeld of ander gelde ten opsigte van sodanige gebou te onderneem of wat daarvoo verantwoordelik is; of
(d)As die verbond ten gunste van ’n finansiële instelling geregistreer is, die betrokke finansiële instelling;
(e)As, in die geval van ’n deeltitelskema, ’n deeltiteleenheid in die naam van ’n persoon geregistreer is, die betrokke persoon;
(f)In die geval van ’n deeltitelskema, ’n regspersoon wat vir die beheer, administrasie en bestuur van die gemeenskaplike eiendom verantwoordelik is; of
(g)As die munisipaliteit nie die identiteit van die betrokke persoon kan bepaal nie, enige persoon wat op die voordeel van die gebruik van sodanige gebou geregtig is en wat sodanige voordeel beunut;
"gebou"_
(a)Enige struktuur, hetsy van ’n tydelike of permanente aard, en ongeag die materiaal wat by die oprigting daarvan gebruik is, wat opgerig is of gebruik word vir, die verband hou met:
(i)Die akkomodasie of gerief van mense of diere;
(ii)Die vervaardiging, verwerking, berging, vertoon of verkoop van enige goedere;
(iii)Die lewering van enige diens;
(iv)Die vernietiging of behandeling van vullis of ander afvalstowwe;
(v)Die verbouing of kweek van enige plant of gewas;
(b)Enige muur of deel van ’n gebou, met in begrip van ’n gebou soos omskryf in paragraaf (a);
(c)’n eenheid in soos omskryf in die Deeltitelwet, Wet 95 van 1986; en
(d)Enige onbeboude, onbewoonde erf;
"gemagtigde beampte" enige werknemer van die munisipaliteit wat deur die munisipaliteit gemagtig is om die bepalings van hierdie verordening te implimenteer en toe te pas;"munisipaliteit" die Kaap Agulhas Munisipaliteit wat gestig is ingevolge artikel 12 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, Wet 117 van 1998, en sluit in enige politieke struktuur, politieke ampsbekleder, raadslid, behoorlik gevolmagtigde agent daarvan of enige werknemer daarvan handelende ingevolge hierde verordering uit hoofed van ’n bevoegdheid van die munisipaliteit wat gedelegeer of gesubdelegeer is aan gemelde politieke struktuur, politieke ampsbekleder, raadslid, agent of werknemer;"Nasionale Bouregulasies" regulasies uitgevaardig ingevolge die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, Wet 103 van 1977;
(a)Enige gebou of grond wat deur die eienaar verlaat is of klaarblyklik verlaat is met of sonder die gevolg dat belasting of ander diensteheffings nie betaal word nie;
(b)Enige gebou of grond wat verlate voorkom, oorbewoon word of tekens toon dat dit ongesond, onhigiënies, onooglik of aanstootik is;
(c)Enige gebou of grond waarop klagte van die publiek ontvang is, met in begrip van klagtes oor kriminele aktiwiteite wat in of op sodanige gebou of grond plaasvind;
(d)Gebou of grond wat onwettig bewoon word;
(e)Gebou of grond waar vullis of afvalstowwe opgehoop, gestort, geberg of agtergeaat is; of
(f)Enige gebou wat deels voltooi of struktureel swak is, en wat tekens toon van enige risiko bedoel in paragraaf (a) tot (e).

2. Beginsels en toepassing

(1)Tydens die implimentering van hierdie verordering mag die munisipaliteit die realitit, die verskillende gebruike, culture, omstandighede, geogfiese areas, tipes persele, vakke van ontwikkeling en konvensies binne die Kaap Aglhas gebiedin ag neem en mag die munisipaliteit besluit in welke areas die verordening toegepas sal word.
(2)Hierdie verordening is van toepassing op alle probleemgeboue binne die regsgebied van die munisipaliteit, met uitsondering van geboue wat vrygestel is ingevolge diebepalings van artikel 13 van die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet 103 van 1977).

3. Aanstelling van gemagtigde beamptes

Die munisipale bestuurder mag beamptes aanstel om die bepalings van hierdie verordening te implimenteer en af te dwing.

4. Delegasie

Die munisipale bestuurder mag al die bevoegdhede en pligte wat deur hierdie verordering aan die munisipaliteit verleen word uitpoefen en mag al sodanige bevoegdhede en pligte aan gemagtigde beamptes delegeer.

5. Betreding van geboue en grond deur gemagtigde beamptes

(1)’n gemagdigde beampte mag enige gebou of grond op enige redelike tyd betree met die doel om:
(a)Die gebou of grond inspekteer om of te bepaal of dit aan die bepalings van hierdie verordering voldoen; of
(b)’n voldoeningskennisgewing waarna daar ’n artikel 7 verwys word, aan die eienaar van die gebou of grond te beteken.
(2)Geen persoon mag ’n gemagtigde beampte by die uitoefening van sy of haar bevoegdhede ingevolge die verordening hinder of dwarsboom nie.
(3)’n gematigde beampte moet by betreding van ’n gebou of grond ’n geldige identiteitsdokument, deur die munisipaliteit aan hom of haar uitgereik, aan die eienaar van sodanige gebou of grond toon.
(4)’n persoon wat subartikel (2) oortree, pleeg ’n misbedryf.

6. Verklaring van ’n gebou tot probleemgebou

(1)’n gemagtigde beampte:
(a)Mag ’n ondersoek uitvoer by enige gebou of grond wat as probleemgebou verklaar staan te word;
(b)Mag, onderhewig aan die bepalings van subparagrawe (c) en (d), sodanige gebou tot probleemgebou verklaar;
(c)Moet, alvorens die gebou tot probleem gebou verklaar word, die eienaar van die gebou skriftelik in kennis stel van sy voorneme om dit te doen; en
(d)Die eienaar redelik tyd gun om vertoë te rig.
(2)Waar ’n eienaar versuim om binne die voorgeskrewe tydperk te reageer op ’n kennisgewing ingevolge subartikel (1)(c), mag die gemagtigde beampte voortgaan om die gebou tot probleem gebou te verklaar.
(3)Die eienaar het, ten opsigte van ’n verklaring wat ingevolge subartikel (1) gedoen is, ’n reg van appél ingevolge artikel 62 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsel, Wet 32 van 2000.

7. Voldoeningskennisgewing

(1)Onderheuwig aan die bepalings van artikel (61) en (2) van hierdie verordering en artikel 12 van die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet 103 van 1977), mag ’n gemagtigde beampte ’n skriftelike kennisgewing beteken aan die eienaar van enige gebou wat tot prbleemgebou verklaar is, elke kennisgewing van sodanige eienaar vereis om binne ’n voorgeskrewe tydperk:
(a)Sodanige gebou skoon te maak, te herstel, op te knap, te verf, te verander, te sluit, te sloop of te beveilig;
(b)Die gebou of enige struktuur van sodanige gebou te voltooi;
(c)Sodanige gebou of grond aft e kamp, te omhein of aft e sper;
(d)’n argietek of bevoegde persoon soos bedoel in Deel A 19 van die Nasionale Bouregulasies op eie koste aan te stel om sodanige gebou te ondersoek en om aan die gemagtigde beamptes verslag te doen oor die aard en omvang van die stappe wat gedoen moet word om die gebou te beveilig of om die tekortkominge wat tot die verklaring tot probleemgebou gelei het, reg te stel;
(e)Enige materiaal of artikels wat vullis of afval is, en wat onooglik is of wat waarskynlik ’n obstruksie kan veroorsaak of ’n oorlas kan wees, wat by die gebou opgehoop, gestort, geberg of agter gelaat is, te verwyrder of dit te vernietig; of
(f)Aan enige bepaling van hierdie verordering tevoldoen.
(2)Die munisipaliteit mag, ingeval sodanige eienaar versuim om te voldoen aan ’n kennisgewing wat ingevolge subartikel (1) aan hom of haar beteken is, enige van die stappe genoem in subartikel (1)(a) tot (f) of enige ander stappe wat nodig mag wees, op kostes van die eienaar neem, met dien verstande dat ’n gebou nie deur die munisipaliteit gesloop mag word sonder ’n toepaslike hofbevel nie.
(3)Waar die toestand van die gebou sodanig is dat dit lewensgevaarlik is of eiendom bedreig, en die gemagtigde beampte rede het om te glo dat stappe onverwyld geneem moet word om lewe of eiendom te beskerm, mag hy of sy enige stappe neem wat in die omstandighede nodig geag word sonder om sodanige kennisgewing aan die eienaar te beteken.
(4)’n pesoon wat versuim om te voldoen aan ’n kennisgewing ingevolge hierdie artikel uitgereik, pleeg misdryf.

8. Verhaling van koste

Waar ’n eienaar versuim om die koste soos bedoel in die artikel 7(2) te betaal, of waar koste aangegaan is in die uitvoering van stappe ingevolge subartikel (3), kan die munisipaliteit sodanige koste verhal ingevolge die Verordering insake Klantediens en Inkomstebestuur wat die reg insluit op beslagbelegging en die verkoop van die gebou in ekseksusie.

9. Ontruiming van geboue

(1)As die gemagtigde beampte dit vir die veiligheid van enige persoon nodig ag, mag hy of sy deur middle van skriftelike kennisgewing:
(a)Die eienaar van enige probleem gebou gelas om binne die tydperk wat in sodanige kennisgewing gespesifiseer word, enige persoon wat sodanige gebou okkupeer of daarin werk of wat om enige ander rede daarin is, te verwyder en om te sorg dat geen persoon wat nie deur die munisipaliteit gemagtig is nie, sodanige geboue te beetree;
(b)Enige persoon wat enige probleemgebou okkupeer of daarin werk of om enige ander rede daarin is, gelas om sodanige gebou te ontruim.
(2)Geen persoon mag enige probleemgebou ten opsigte waarvan ’n kennisgewing ingevolge hierdie artikel beteken of afgelewer is of stappe ingevolge subartikel (2) deur die munisipaliteit gedoen is, okkupeer, gebruik of dit laat okkupeer of gebruik of voortgaan om enige sodanige gebou te okkupeer, te gebruik of laat okkupeer of gebruik sonder skriftelike toestemming van die munisipaliteit nie.
(3)’n persoon wat versuim om te voldoen aan ’n kennisgewing uitgereik ingevolge hierdie artikel, pleeg ’n misdryf.

10. Vrywaring

Die Kapp Agulhas Munisipaliteit of enige gemagtigde amptenaar van die Kaap Agulhas Munisipaliteit is nie teenoor ’n derde party aanspreeklik vir enige skade wat veroorsaak word deur enigeiets wat die Kaap Agulhas Munisipaliteit of enige gemagtigde amptenaar doen of nalaat om te doen by die uitvoering van enige funksie of plig ingevolge die verordering nie.

11. Betekening van kennisgewing

(1)Wanneer ook al ’n voldoeningskennisgewing ingevolge hierdie verordering gemagtig is of vereis word om aan ’n persoon beteken te word, sal dit doeltreffend en voldoende aan sodanige persoon beteken geag te wees:
(a)As dit persoonlik aan hom of haar beteken is;
(b)As dit by sy of haar verblyflik in die Republiek by ’n persoon gelaat is wat klaarb;lyklik ouer as 16 jaar is;
(c)As dit per geregistreerde of aangetekende pos na sy of haar laaste bekende woon-of sakeadres in die Republiek gepos is en bewys van die pos daarvan gelewer kan word;
(d)As dit, ingeval sy of haar adres in die Republiek onbekend is, aan sy of haar agent of vertenwoordiger in die Republiek beteken is op die wyse bdoel in paragraaf (a), (b), of (c); of
(e)As dit, ingeval sy of haar adres in die Republiek onbekend is, op ’n opsigtelike plek aangebring is op die vaste eiendom, as daar is, waarop dit betrekking het;
(f)In die geval van ’n regspersoon, wanneer dit afgelewer is by die geregistreerde kantoor van die besigheidsperseel van die regspersoon; of
(g)Wanneer dit op versoek van ’n persoon pr e-pos aan hom of haar gelewer word.
(2)Wanneer bogenoemde voldoeningskennisgewing gemagtig is of vereis word om aan ’n persoon beteken te word uit hoofed daarvan da thy of sy die eienaar van vaste eiendom is of was of enige ander reg ten opsigte darvan het, is dit nie nodig om hom of haar te noem nie, maar is dit voldoende as hy of sy daarin as die eienaar of houer van sodanige eiendom of ander reg beskryf word, na gelan g van die geval.

12. Beperking ban aanspreeklikheid

Geen gemagtigde beampte sal aanspreeklik wees vir enigeiets wat ter geode trou gedoen is in die uitvoering van ’n bevoegdheid of die uitoefening van ’n plig ingevolge hierdie verordering nie.

13. Vrystelling

(1)’ persoon mag by wyse van ’n skriftelike aansoek, waarin die redes volledig gegee word, by die munisipaliteit aansoek doe nom vrystelling van enige bepaling van hierdie verordening.
(2)Die munisipaliteit mag:
(a)’n vrystelling skriftelik toestaan en die voorwaardes ingevolge waarvan, indien enige, en die periode waarvoor sodanige vrystelling toegestan is, moet daarin gemeld word;
(b)Enige vrystelling of voorwaarde in ’n vrystelling wysig of kanselleer; met die verstaande dat redelike kennisgewing van sodanige voorneme gegee word en redelike tyd aan die applicant gegee word om vertoë te rig; of
(c)Weier om ’n vrystelling toe te staan in welke geval redes vir sodanige weiering aan die applicant versterk moet word.
(3)Ten einde ’n aansoek ingevolge subartikel (1) te oorweeg mag die munisipaliteit die insette of kommentaar van aangrensende eienaars of okkupeerders verkry.
(4)’n vrystelling tree nie in werking voordat die aansoeker skriftelik onderneem het om aan al die voorwaardes deur die munisipaliteit opgelê ingevolge subartikel (2) te voldoen nie, met die verstaande dat die vrystelling verval indien ’n aktiwiteit ’n aanvang neem voordat sodanige onderneming aan die munisipaliteit voorgelêis.
(5)Indien enige voorwaarde van ’n vrystelling nie nagekom word nie, mag die munisipaliteit die vrystelling terugtrek of kanselleer, met die verstaande dat redelike kennisgewing van sodanige voorneme aan die applicant gegee moet word.

14. Appél

’n persoon wie se regte geraak word deur ’n besluit van die munisipaliteit mag teen sodanige besluit appelleer ingevolge artikel 62 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsela, 2000, Wet 32 van 2000 deur skriftelike kennisgewing van die appél en die redes daarvoor binne 21 dae vanaf die datum van bekendmaking van die besluit, aan die munisipale bestuurder te gee.

15. Misdrywe en boetes

’n persoon wat enige bepaling van hierdie verordening oortree om versuim om daaraan te voldoen. Pleeg ’n misdryf en kan by skuldigevinding
(a)’n boete of gevangenisstraf opgelê word, of sodanige boete of gevangenisstraf, of beide sodanige boete en sodanige gevangennisstraf; en
(b)In die geval van ’n voortgesette misdryf, ’n bykomende boete of ’n bykomende tydperk van gevangenisstraf of sodanige bykomende gevangenisstraf sonder die opsie van ’n boete of beide sodanige bykomende boete en gevangenisstraf vir elke dag waarop sodanige misdryf voortduur; en
(c)’n verdere bedrag gelyk aan enige koste en uitgawes wat die hof bevind deur die munisipaliteit aangegaan is weens sodanige oortreding of versuim.

16. Herroeping van verordeninge

Die bepalings van enige verodeninge wat voorheen deur die munisipaliteit of deur enigeen van die afeskae munisipaliteite wat nou die munisipaliteit ingelyf is, afgekondig is, word hiermee herroep insoverre hulle betrekking het op sake waarvoor daar in hierdie verordening voorsiening gemaak is.

17. Korttitel en inwerkingtrede

Hierdieverordening staan bekend as die Kaap Agulhas Munisipaliteit se verordening insake probleemgeboue en tree in werking by publikasie daarvan in die Provinsiale Koerant
▲ To the top